Aşk Büyüsü Yaparak Sevdiğine Kavuşmak

Diyarbakır’da geceleri yanlız başına geçmez onun için Diyarbakır escort kızlar her zaman sizlerin gönüllerinizi feth etmek için buradalar.

Kaliteli Diyarbakır escort kızları harika tavırları ve gülümseyen suratları ile sizleri baştan çıkararak gecelerinize renk katmak için buradalar . Hemen web adresinden tıklayarak kızlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şehir içinde hizmet veren escort Diyarbakır kızları sizler için bulunmaz bir nimettir.

Çevrenize gördüğünüz bayanları mutlaka tavsiye edeceksiniz. Onlar sizler için birer harika melek olacaklardır.

Bayan istekleri ile sizleri mest ederek olduğunuz Dünya’dan alarak başka alemlere götürecek.

Karı koca arasındaki geçimsizlik için dua

Elhamdulîllahi rabbil âlemin. Vel âkibetü lil mütte-kîn vessalâtü vesselâmu alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîne ya rahman.

Allahümme inni es’elüke sabren cemilen ve kalben selimen ve lisanen zâkiren ve duâen müstecâ-ben ve kitâben yeminen ve rızkan halâlen ve naimen mukimen ve cenneten ve hariren ve nadraten ve sürura. Ya kadiye’l-hâcât, yâ mucibed-deavâti. Ya kaşi-fe’d durrl ve’l-beliyyât. Ya âlime’s-sırrı ve’l-hafiyyati ikdi hâceti fi hazihi’s-sâati’lmubâreketi bi hürmeti yasin ve’l-kurani’l-hakim feiza kadâ emren feinnema vekulü lehu kün feyekune fesübbane’l lezi biyedihi melekutu külli şey’in ve ileyhi turceun.

Birine kendini nasıl sevdirirsin

Eğer bir kişi kendini insanlara sevdirmek isterse ve ya birini severse ve kendini ona sevdirmek isterse bayan olsun erkek olsun şunu yapacaktır.Aşagıda ki duayı yazacak ve üzerinde taşıyacak ayrıca kendisini sevmesini istedigi kişinin ismini ve anne ismini kagıda yazacak o kişi onsuz olamaz ölesiye onu sever.Onsuz idare edemez.Aynı duayı okusa ve allah’ım bu dua hatırına falan kişi kızı falan kişiye beni sevdir diyecek.o kişi onu sevecek.Veya aynı duayı bir şeker üzerine veya suyun üzerine okuyup üflese ve o suyu,şekeri istediği kişiye yedirse veya içirse o kişi onu çok sever.Ve ona istedigini yaptırır.

Sübhane’l-müneffisi an külli medyun, Sübhane’l-müferrici an küli mahzun. Sübhane’l-muhallisi an külli mescun. Sübhane’l âlimi bikülli meknun. Süb-hane men ceale hazâ’inehu beyne’l-kâfi ve’nnun. Sübhane men iza erade şey’en en yekule lehu kün feyekun. Fesübhane’l-lezi biyedihi melekutü külli şey’in ve ileyhi turceun. Ya müferricü ferric annl hemmî ve ğammî fercen âcilen gayra âcilin bi rahmeti ke ya erhamerrahımin. Ve sailallahu alâ seyyidina muhammeden ve âlihi ve sahbihi ecme’in.

Anlamı:

Her borçluyu sıkıntıdan kurtaran, her kederlinin gönlünü sevindiren her tutukluyu kurtaran, bütün gizli şeyleri bilen, bütün hâzineleri bir lahzada açılacak duruma getiren, dilediği şeye; ol deyince hemen oluveren, her şey yed-i kudretinde bulunan ve en sonunda ona döneceğimiz Cenâb-ı Hakk’a hamd ve senâ olsun. Bütün teşbih ve dualarımız O’na mahsustur.

Sevgililere nazar duası

(Lâ ilâha illâllahü! azıymül fahiymül Lâ ilahe îllâllahü Lâ iiâhe illallâhü rabbül arşil aziymü rabbüs semâvâti ve rabbül ardı rabbül arşil keriymi),

“Allah’dan başka hiçbir İlâh yoktur; ancak azamet ve ilim sahibi Allah vardır. Ailah’dan başka hiçbir İlâh yoktur; yalnız arş-ı a’zâm zahibi Allah vardır. Allah’tan başka hiçbir İlâh yoktur. Ancak göklerin vs yerin sahibi arş-ı kerimin mâliki (ve her şeyin hâliki) bir Allah vardır” mealinde dua ederdi.

Elhamdalillahi Rabbi’l âlemîn. Vessalavâtü ves-selmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîn, Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entessemi-ul alîm. Ve tüb aleyna yâ mevlânâ inneke entettevva-bürrahîm. Vehdina veveffikna ilel hakkı ve ilâ tarîkin müstekîm. Veğfir lenâ zünübena bi fadlîke vekerami-ke ya ekramel ekramîn. Veya erhamerrahimin. Alla-hümmec’alil Kur’ane lene fîddünya karîna ve fil ahi-rati nura. Âllahümmerzukna bikülli harfin minel Kur’anı halâveten. Ve bikülli kelimetin kerameh. Ve bi külli âyetin saâdeh. Ve bikülli süratin selâmeh. Ve bi-külli Cüz’in Cezââ. Allahümme belliğ Sevaba ma ka-ra’nahü ve nûra a televnâhü ailâ ruhi nebiyyinâ Mıı-hammedin Sallallahü Teâlâ aleyhi ve sellem. Ve ilâ ervahi Cemîil enbiyâi vel murselîn. Salavâtüllahi aleyhim ecmaîn. Ve ilâ ervahi evlâdihi ve ezvâcihi ve ashabih. Rıdvanullahi Teâlâ aleyhim ecmeîn. Ve ilâ ervahi âbâina ve ümmehâtina ve evlâdina ve ihvâni-na ve esdikâina ve meşâyihına ve esâyitina ve liman lehü hakkun aleyna. Ve liervâhî Cemîil mü’minîne ve’l mü’minât. Ya kadıyel hâcât. Veya mücibedde-avat. İstecib düâena birahmetike yâ erhamerrahimîn.

Sübhane rabbike rabbi’l izzeti amma yesıfûn. Ve selâmün ale’l murselîn. Ve’lhamdülillahi rabbil âlemin, (el fatiha.)

Özlediğin birine kavuşmak için dua

Kur’an-ı Kerim müşriklerin yüz yüze geldiği musibet ve felaketler anındaki hallerini ve bu hallerini de yalnız Allah’a yakarışlarını zikretmekte, tehlikeyi atlattıklarında tekrar şirklerine döndüklerini yani genişlik anlarında Allah’ı bırakıp putlarına yalvardıklarını yer yer dile getirmektedir. “Onlar gemiye binip tehlikelerle yüzyüze geldiklerinde dinin sadece Allah’a ait olduğuna inanarak O’na yalvarmaya başlarlar. Fakat Allah kendilerini sağ salim karaya çıkarıp kurtarınca da hemen O’na ortak koşmaya başlarlar.” (Ankebut suresi, ayet: 65)

Düşmanı Ailesi İle Arasını Açma Duası

Allah şöyle bir kenti misal olarak anlattı: “Huzur ve güven içinde idi, ona rızkı da her yerden bol bol gelirdi. Sonra Allah’ın nimetlerine nankörlükte bulundular. Artık Allah da onlara işledikleri şeylerden dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. (Nahl suresi, 112)

(Cenab-ı Hakk, Mekkelileri, Kur’ân’ı ve Hz. Peygamberin risâletini inkar ettikleri için yedi sene müddetle kıtlığa uğratmıştı. Hatta leş ve kan yemek zorunda kalmışlardı. Ayrıca onların kalblerine müslümanların heybet ve korkusunu yerleştirmişti.)

Eşim için hangi duayı Okumalıyım

Dilediğin birisini kendine etkili bir şekilde bağlamak istiyorsan, aşağıda yazmış olduğumuz bu duayı okumanızı tavsiye ederiz. Faziletli bir duadır.

“Bismillahirrahmanirrahim. Bismillehillezi la taka-te lehüm biasahul kaviyyetilleti du-ribe bihessemavetü festekallet ve duribe bihe’l-ardu festekarret ve duribe bihe’l-cibalü fekarre bu duribe bihe’ssibau fekum-milet ve duribe biherricalü fe vellet seyüh-zemü’l-cem’u ve yüvellüneddübr. Belisseat mevı-dühüm vessaetü edhe ve emer fehez-zemuuhuma biiznillahi cündün ma hünalike mehzümun mine’l-ahzaab. Ya eyyühellezine amenu hüzu hıra-küm…………” ayet sonuna kadar “Ve iza zükirat rabbuke”…………… ayet sonuna kadar. “Ve sallallahu ala seyyidina muhammedin ve ale alihi ve sahbihi ve sellim.”

Eşim icin hangi duayı Okumalıyım

Çektiğin Aşk Acısından Kurtulmak İçin Dua

Çektiğin Aşk Acısından Kurtulmak İçin Dua, her şey oldu bitti ayrıldınız. Artık takatiniz de kalmadı ne barışmak için ne geriye dönmek için nede artık o günleri düşünmek için. Vazgeçmeyi hep istediğiniz ama yapamadınız çünkü aşıktınız. Ama o yaptı, sizin yapamadığınzı ve onun bir gün yapacağını bildiğiniz şeyi ayrılmak istemesini bir gün duydunuz. Ayrıldınız ve başladı her şey. İnsan kendisini öldüren bir kişinin yüzüne ne şekilde bakar. Dün sabah bunu düşündüm. Şimdi birisi gelip beni öldürse son anlarımda ne yapar ne düşünürdüm ve büyük ihtimalle de son anım en fazla 5 dakika olacaktır. Yüzüne bakıp beni öldüren kişinin neden bunu yaptığını düşünürdüm sanırım yada neden ben diye düşünürdüm. O an çok şey düşünebilirsiniz. Sevdiğiniz kişide sizin katilinizdir ve bir daha yüzüne bakma fırsatınız olmayabilir. Neden siz ve neden siz değil. Bunları düşünerek hayatı ziyan etmeyin. Aşk acısından kolayca kurtulmak o kişinin aşkını kalbinizden söküp atmak için aşağıdaki duayı uyumadan önce 1 defa okuyun. Bunu her gece yapın ki kalbinizdeki yara kapansın kalbiniz yenilensin ve emin olun bir başkasını sevebileceksiniz. .Çektiğin Aşk Acısından Kurtulmak İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur: Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun.Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha* kalül ane ci’te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef’alun.Ve iz kateltüm nefsen feddara’tüm fıha* vallahü muhricüm ma küntüm tektümun.Fe kulnadribuhü bi ba’dıha* kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta’kılun.Sümme kaset kulubüküm mim ba’di zalike fe hiye kel hıcarati ev eşeddü kasveh* ve inne minel hıcarati lema yetefecceru minhül enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma’* ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun.E fetatmeune ey yü’minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba’di ma akaluhü ve hüm ya’lemun.Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna* ve iza hala ba’duhüm ila ba’din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm* e fe la ta’kılun.E ve la ya’lemune ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun.Ve minhüm ümmiyyune la ya’lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun.Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi li yeşteru bihı semenen kalıla* fe veylül lehüm mimma ketebet eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun.Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudeh* kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta’lemun.Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy’etühu fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun.Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta’büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu’ridun.Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun.Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye’tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü’minune bi ba    dıl kitabi ve tekfürune bi ba’d* fe ma cezaü mey yef’alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyam.Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun.Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun.Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun.Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın.

Aşk Yüzünden Ağlamamak İçin Dua

Aşk Yüzünden Ağlamamak İçin Dua, aşıkken size çok dokunan şeyler olur. Sevdiğiniz kişi tarafından anlaşılmamak ki anlaşılmayı en çok beklediğiniz kişi odur. Aşıksınız ve sorunlar yaşıyorsunuz. Sevdiğiniz kişiden beklediğiniz cevapları alamamak sevilmediğinizi düşünmek ve sevdiğiniz kişinin sizden rahatça kopabiliyor olması size ayrılık düşüncesini getirir çünkü siz ayrı kalamazken o bunu yapabilir o daha az seviyordur. Ve ağlarsınız, bazen uzaklaşıp gizlice ağlarsınız ki bu aslında artık vazgeçmişliğin verdiği üzüntüdür sizde de savaşacak takat kalmamıştır. Eğer çok seviyorsanız ve çok ağlıyorsanız artık sevdiğiniz kişi yüzünden ağlamak istemiyorsanız aşk büyüsü yaptırın. Ağla ağla nereye kadar, gözler çürüyüp gidene kadar, hak ettiğiniz bu değil artık ağlamayın..Aşk Yüzünden Ağlamamak İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevdiğiniz kişi yüzünden ağlamamak ve daha katı daha güçlü olmak için aşağıdaki duayı bir şişe suya 211 defa okuyun ve bu sudan her gün için. Su yarılandığın da üzerine su ekleyin.Dua budur: Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun.Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun.Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun.Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun.Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym.Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun.Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun.Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun.Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym.Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun.Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun.Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun.Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın.Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun.Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın.Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm* ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur * huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun.Sümme tevelleytüm mim ba’di zalik *fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın.Ve le kad alimtümüllezına’tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın.Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev’ızatel lil müttekıyn.Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye’müruküm en tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en ekune minel cahilın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik * fef’alu ma tü’merun.

Sevgilinin Herkesten Çok Seni Sevmesi İçin Dua

Sevgilinin Herkesten Çok Seni Sevmesi İçin Dua, herkesten çok sevdiğiniz kişinin sizi herkesten çok sevmesini istemek hakkınızdır her seven kişi bunu ister ve hak ettiğini düşünür hak eder mi peki, tabi ki hak eder çünkü seven bir kalp hassastır. Sevgisine karşılık bulmak ister. İşte sevginize karşılık bulmak için aşk büyüsü yaptırmalısınız çünkü aşk büyüsü hem çok etkilidir hem çok hızlıdır. Aşk büyüsü yaptırdığınızda amacınıza ulaşır ve hayal ettiğiniz sevgi dolu ilişkiyi yaşarsınız.Sevgilinin Herkesten Çok Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevdiğiniz kişi tarafından çok sevilmek için aşağıdaki dua için tam tamına 1 gün 2 gecenizi ayırmalısınız bu süreçte kimseyle konuşmamalı ve ara vermemelisiniz. Perşembe gecesi duaya başlayın ve gece 2 de abdestli bir şekilde okuyun. Sabah namazına kadar okuyabildiğiniz kadar okuyun. Sabah namazını kılın ve o gün içinde yasin okuyun her yasin başında ve mübinler de niyet edin. Gece 2 olduğunda yine sabah namazına kadar aşağıdaki duayı okuyun. Dileğiniz olacaktır.Dua budur: Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun.Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun.Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın.Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun.İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn.Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun.Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun.Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun.Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn.Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun.Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın.Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın.Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn.

Medyum Olcay Hemen Sor

[contact-form-7 id=”13″ title=”İletişim formu 1″]

Sevgilinin Sana Herkesten Çok Değer Vermesi İçin Dua

Sevgilinin Sana Herkesten Çok Değer Vermesi İçin Dua, ilişkilerde sorunlar ne zaman başlar biliyor musunuz, bir şeylerin dengesi olmadığında. Siz çok sevip çok sevilmediğiniz de mesela. Yada her şeyden çok değer verip bunun yarısını bile göremediğinizde sorunlar başlar. Yani eğer siz sevdiğiniz kişiye her şeyden herkesten çok değer veriyorsanız sevdiğiniz kişide size her şeyden ve herkesten çok değer vermeli bunu da aşk büyüsü ile kolayca başarabilirsiniz.Sevgilinin Sana Herkesten Çok Değer Vermesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Niyet edip sevdiğiniz kişinin size çok aşık olmasını dileyip aşağıdaki duayı 7 gün boyunca ilk perşembe gecesi 7 defa ve her gece 7 arttırarak okuyunuz, abdestli olunuz.Dua budur: Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra.Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye    ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Sevgilinle Ayrılmamak İçin Dua

Sevgilinle Ayrılmamak İçin Dua, birisini çok sevdiğimizde en büyük korkumuz o kişiyi kaybetmek olur ve aslında onu kaybetme korkumuz yüzünden yaptığımız davranışlar onu kaybetmemize neden olur. Bu davranışlar agresif olabilir paranoyakça olabilir her ne şekilde olursa olsun abartı ve sıradışılık sevgiliyi uzaklaştırır. En büyük korkunuzu yenmek için aşk büyüsü yaptırıp sevgilinizle asla ayrılmayacağınızı bilirsiniz. Sadece siz isterseniz ayrılabilirsiniz ki aşk büyüsü yaptırdığınız sevgiliniz sizden ayrı kalamayacağı için perişan olur.Sevgilinle Ayrılmamak İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevgilinizle ayrılmamak için onu size aşık olması ve sizden ayrı kalmak istememesi için aşağıdaki duayı sevgilinize ait aldığınız bir saç üzerine 77 defa okuyun ve bu saç telini kendi üzerinizde taşıyın asla çıkarmayın.Dua budur: Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec’al lena mil ledünke veliyya vec’al lena mil ledünke nesıyra.Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan inne keydeş şeytani kane daıyfa.E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla.Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik kul küllüm min ındillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa.Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve kefa billahi şehıda.Mey yütıır rasule fe kad etaallah ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza.Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul vallahü yektübü ma yübeyyitun fe a’rıd anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla.E fe la yetedebberunel kur’an ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra.Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba’tümüş şeytane illa kalıla.Fe katil fı sebılillah la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü’minınv asellahü ey yeküffe be’sellezıne keferu vallahü eşddü be’sev ve eşeddü tenkıla.Mey yeşfa’şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa’şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey’im mükıyta.Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba.Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa.Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra.İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe inı’tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla.Setecidune aharıne yürıdune ey ye’menuküm ev ye’menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem ya’teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına.Ve ma kane li mü’minin ey yaktüle mü’minen illa hataa ve men katele mü’mine hataen fe tahrıru rakabetim mü’minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü’minün fe tahrıru rakabetim mü’mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü’mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yaktül mü’minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma.

Sevgilinle Arandaki Sorunları Çözmek İçin Dua

Sevgilinle Arandaki Sorunları Çözmek İçin Dua, ilişkilerde yada evliliklerde kişilerin birbirlerini çok sevmesi arada problem olmayacağı anlamına gelmez ama problemler aşk varsa bir şekilde de çözülür. Sorun problemler var ve çözülmüyorsa eğer ozaman sorundur. Bu sorunların çözülememesinin sebebide sevgi eksikliğidir. İşte bu sevgi eksikliğini aşk büyüsü ile kolayca kapatır ve çıkacak her soruna başından çözüm bulabilirsiniz.Sevgilinle Arandaki Sorunları Çözmek İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki sorunları çözmek için kavga anında aşağıdaki duayı bir defa okumaya çalışın olmuyorsa daha önceden okuduğunuz suyu sevdiğiniz kişiye içirmeye ve ve bir şekilde de üzerine serpiştirin ama farketmesin.Duayı okuma sayısı 661 dir.Dua budur: İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl.Vallahü alemü bi a’daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra.Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı’na ve asayna vesma’ ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın ve lev ennehüm kalu semı’na ve eta’na vesma’ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü’minune illa kalıla.Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel’anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef’ula.İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma.E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla.Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihı ismem mübına.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü’minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla.Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey yel’anillahü fe len tecide lehu nesıyra.Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü’tunen nase nekıyra.Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma.Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra.İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azızen hakıma.Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla.İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra.Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve etıy’ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze’tüm fı şey’in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te’vıla.Elem tera ilellezıne yez’umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda.Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa.Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka.Ülaikellezıne ya’lemüllahü ma fı kulubihim fe a’rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa.Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma.Fe la ve rabbike la yü’minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma.Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita.Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma.Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma.Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en’amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn ve hasüne ülaike rafıka.Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alıma.Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa.Ve inne minküm le mel leyübettıenn fe in esabetküm müsıybetün kale kad en’amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda.Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma.Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.

Sevdiğin Senden Ayrı Vakit Geçiremesin Diye Dua

Sevdiğin Senden Ayrı Vakit Geçiremesin Diye Dua, sevdiğiniz kişi sizin onun sevdiğiniz kadar sizi sevmeyip sizden ayrıda vakit geçirmek istiyorsa siz bu isteğe karşı çıkıyor ve sevdiğiniz kişiden ayrı vakit geçiremeyecek kadar çok aşıksanız sevdiğiniz kişinin size aşık olması amacı ile ona aşk büyüsü yaptırırsınız ve sevdiğiniz kişide sizin onu sevdiğinizden çok daha fazla severek sizden bir saniye bile uzakta kalamaz.Sevdiğin Senden Ayrı Vakit Geçiremesin Diye Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevdiğiniz kişiyi kendinize yavaş yavaş ve şiddetli bir şekilde aşık etmek için aşağıdaki duayı abdestli bir şekilde sevdiğiniz kişinin içeceği bir şey üzerine 14 defa okuyun ve bunu aralıksız 11 gün yapmanız gerekir. 11 gün bittiğinde ise sevdiğiniz kişi size bağlanmış olur.Dua budur: Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey    ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba    duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.

YOBAZLAŞMA

Gündem yoğun. Labirentlerin içine sıkışmış durumdayız. Güncel telaşların ardına bakmak, popüler tartışmaların ötesine sıçramak çok zor. Günlük hadiselerin devâsa dalgalarıyla boğuşurken içten içe kaynayan gelişmeleri çoğu kez ıskalıyoruz. Karşımıza çıkacak sorunlar kartopu gibi büyüyor. Çığ olup başımıza düşeceği an, yapacak çok şey de kalmıyor; tıpkı bugün ihmaller eşliğinde canavara dönüştürdüğümüz kadim konular gibi.

Bir anda pek çok süreç birden yaşanıyor. Eşzamanlı süreçlerin farklı yönlere doğru hareket etmesi kafamızı karıştırıyor çoğu kez. Hangi oluşum hangi derinliktedir ve ne zaman daha görünür hale gelecektir; kestiremiyoruz. Eğer bu ülkeyi gerçekten seviyorsak ve insanlığın geleceği adına ciddi bir kaygımız varsa yobazlaşma süreci üzerine de kafa yormalıyız. Zira bu süreç, hem Türkiye’nin önünü kesmeye namzettir; hem yeryüzü barışının.

 Yobazlaşma nedir? Yobaz kimdir?

Fanatikliğin dini referanslara dayandırılarak (çoğu kez de yanlış tevil ve tefsir yapılarak) keskin bir inanca dönüştürülmesidir yobazlaşma. Başkasına hayat hakkı tanımamanın adıdır yobazlaşma. Dünyayı siyah ve beyaza ayırıp herkesi dost ve düşman diye yaftalamanın cinnet halidir yobazlaşma. Sevdiklerini yücelte yücelte haddi aşmanın, nefret ettiklerine bir damla suyu çok görmenin tecessüm etmiş halidir yobazlaşma…

Üstad Necip Fazıl sıkça kullanırdı “ham yobaz, kaba softa” tabirini. Şeyhinden (Abdülhakim Arvasi) aldığı bir sözdü. Aşırıya kaçan insanların sathî yorumlarla ve şeklî izahlarla estirdiği terörü anlatmak için kullanılan kavramlardı. Necip Fazıl’ın endişesi bütün İslam âlimlerinin ortak kaygısını yansıtıyordu. Kur’an ve sünnet gibi en temel referansları yanlış anlayan, yanlış yorumlayan; üstelik herkesin de kendisi gibi inanması gerektiğini savunan insanların Müslümanlık adına İslam’a verdiği zarar söz konusuydu. Bu tehlike her zaman var oldu. Kimi dönemlerde yobazlık sırat-ı müstakime zahirî bir şekilde galebe çaldı, popüler hale geldi. Allah’tan ki Kuran, Sünnet ve Selef-i Salihin’in safiyane içtihadlarından beslenen on dört asırlık İslam geleneğinde bu tür yobazlıklar kalıcı olamamış ve konjonktürel kalmışlardır.

Şimdi bütün âlem-i İslam çok çetin bir sınavla karşı karşıya. Birkaç gün önce Yemen’in başkenti Sana kan gölüne döndü. Dört intihar bombacısı şehrin en kalabalık camiine saldırdı, 137 kişi hayatını kaybetti, 350’den fazla insan yaralandı. Ve saldırıyı IŞİD üstlendi. Camide, cuma namazı esnasında! Bu kaçıncı cinayet, bu kaçıncı hunharlık? Aynı örgüt (IŞİD) insanların kellesini kesiyor, vahşet dolu anı videolara kaydedip bütün dünyanın seyretmesi için internet sitelerinde yayınlıyor. Müslüman olduğu halde kendi mezheplerinden olmadığı için kamyon şoförlerini katlediyor, bir pilotu yakarak infaz ediyor. Sadece IŞİD  değil ki! Boko Haram’ın işlediği cinayetler de tüyler ürpertici! Kız çocuklarına karşı takındıkları ve cahiliye devrini çağrıştıran fanatik tavrı güya, İslam ile tevil ve tefsir ediyorlar. Suriye’de yapılanlar, o korkunç vahşete bilfiil destek veren ülkeler, varlığını terör eylemine bağlamış Ortadoğu’nun karanlık örgütleri. Ne acıdır ki eli kanlı bu örgütlerin hemen hepsi kendine Kuran’dan delil göstermeye çalışıyor. Ve yaptıkları her bir eylemle İslam’a, insanlığa telafisi zor zararlar veriyor.

Türkiye de bu tuzağa çekiliyor

Dünyanın dört bir yanında kanlı eylem gerçekleştirip “global emperyalizme karşı cihat” yaptığını söyleyenler Türkiye’yi de etkiliyor maalesef. Türkiye’de radikalizm derinden derine mevzi kazanıyor. Öteden beri fanatik gruplar Türkiye’ye nüfuz etmek istemiş; ama diledikleri çapta başarılı olamamıştı. Bu konuda pek çok faktör rol oynadı. Türkiye’nin tâ Osmanlı’dan başlayan parlamenter sistem tecrübeleri, Anadolu topraklarında yaşayagelen farklı kültürlerin devam etmesi, aşırı eğilimlerin ortalama vatandaş indinde rağbet görmemesi… Ayrıca kökü yüzyıllar öncesine dayanan sufi geleneği, tarikat ocakları ve cemaat dayanışması da radikal İslam’ın bu toprakları işgal etmesine engel olmuştu. Şimdi o tabii mecralar ya devlet kontrolüne alınarak siyasi amaca alet ediliyor ya da tâbi olmadığı için yok edilmek isteniyor…

Daha düne kadar ceza yasalarına göre suç sayılan bazı radikal ve müsamahasız söylemler artık devlet cenahında sık sık telaffuz ediliyor. Yakın zamana kadar marjinal grupların ve ‘Siyasal İslamcılar’ın dile getirdiği kışkırtıcı konular devlet yetkilileri tarafından tribünleri coşturmak maksadıyla kullanılıyor. Elinde siyasal güç bulunan ve diplomatik temaslarla sorunların üzerine gidebilecek kişilerin hâlâ küçük bir dernekte militan kitlelere konuşuyor gibi davranmasının başka bir manası var mı? Yobazlaşma süreci ‘bir arada yaşama kültürü’nü yerle bir eder. Çünkü farklı düşünceye savaş açar yobaz. Herkese ‘kâfir’ der, herkesi ‘hain’ diye yaftalar. İnsanlara ‘casus’ demek için ciddi karineye ihtiyaç yoktur onlara göre. Derdest edilmeleri, hapse atılmaları, kellelerinin alınmaları onlar için ‘mübah’tır, haktır; hatta ‘farz’dır.

Tarihte de böyleydi

Tarih boyunca yobaz, Müslümanları hedef almıştır. Her ne kadar ‘küfür dünyası’na savaş açmış gibi davransa da bütün yobazlaşma süreçlerinin ortak özelliği Müslüman grupları hedef almasıdır. O, kitlelere kâfir mührünü vururken hiçbir endişe taşımazlar, kat’i inançları gereği cihat ettiklerini sanırlar. Mesela Hazreti Ali’yi şehit eden Harici militanı yaptığını cihat sanıyordu. ‘Hakem Olayı’ndan önce Hazreti Ali’ye baskı yapmış “hakem tayin etmezsen kâfir olursun” demişlerdi. Hakem tayininden umduğunu bulamayınca kafası karışan yobaz, bu sefer de dönüp Hazreti Ali’ye (haşa) “kâfir” dedi. Hazreti Ali’nin kanını mübah sayarken o dar kafasıyla bunu Kuran’dan bir ayete dayandırıyor ve sık sık “Allah’ın hükmettiği ile hükmetmeyenlerin kâfirlerden başkası olmayacağını” tekrarlıyordu. Halbuki onun minnacık aklı o muazzam ayeti tefsir etmeye yetmiyordu. İşte o kafa binlerce Müslümanı (ki bunlar içinde sahabe-i kiram da vardı) şehit etti ve asla yaptığının zulüm olduğunu düşünmedi.

Türkiye yobazlaşma süreciyle yeni bir sınav veriyor. İktidarın arka bahçesi olmakla suçlanan  bazı yerlerde genç insanlar için çok keskin bir dil geliştiriliyor. Aynı camide namaz kıldıkları insanlara kâfir, İsrail uşağı, Amerikan ajanı, haşhaşi, sahte Müslümanlar gibi akla, insafa, vicdana, ahiret inancına sığmayan sıfatlar kullanılıyor. Bu yakıcı dilin sanal âlemdeki yansıması daha korkunç. Ve ne yazık ki “ham yobazlık”ın bu tahripkâr tavrına âkil insanlardan yeterince itiraz gelmiyor.

Daha ötesi de var. Türkiye’den IŞİD’e katılanlar, El-Nusra’ya nefer yazılanlar, El Kaide’ye militan olanlar, Hizbullah’ın emrine girenler bu ülkede ilk defa resmi makamlarca bu kadar teşvik görüyor, kollanıyor, cesaretlendiriliyor. Silah yardımı yapılmasından eleman temin edilmesine kadar birtakım ağır ithamlar dile getiriliyor dünya medyasında. Bu iddiaları destekleyen oluşumlar da gözden kaçmıyor. Kurulan dernekler, adam devşirmek için kullanılan mekanlar, o malum örgütlere yönlendirilen kitleler bugün halkın çok dikkatini çekmeyebilir; ancak yakın zamanda Türkiye’yi büyük bir tehlikenin beklediğini perdelemek imkansız hale gelmiştir. Silahlı mücadelenin kutsandığı ve ‘cihatçı’ lejyonerlerin sırtlarının sıvazlandığı bu dönem aşıldığında Türkiye yeni sorunlarla karşı karşıya kalacak. Afgan savaşı sonrası Pakistan’da yaşanan karmaşa, Suriye iç savaşı sonrasında Türkiye’de yaşanmaz mı?

Türkiye, tarihi ve coğrafi şartlarının getirdiği yükümlülük esasına göre normalleşmek zorunda. Her türlü fanatizmi çoğulcu demokrasinin müsamaha kültürüyle aşamazsa ve Ortadoğu’nun kadim fanatizmine râm olursa, üzerinde durduğu fay hattında büyük bir kırılma yaşanır. Ve maalesef öyle bir ihtimalde toplumsal barış da tehlikeye girer, İslam’ın gerçek mesajı olan huzur da… Kimsenin hakkı yok ki kendi ayıplarını örtmek için etten duvar oluştursun ve bu güzelim ülkede fitne tohumu saçsın…

KiTAPLAR

kitap01KAYIP MAHALLE: Uzun yıllardır beraber çalıştığımız, yol arkadaşım Mehmet Kamış’ın Kayıp Mahalle kitabı raflarda. Güncel meseleler üzerine yazılarından tanıdığınız Kamış’ın iyi bir gezgin ve usta fotoğrafçı olduğunu pek az kişi bilir.  Siyasi kavgaların ve polemiklerin gündemi işgal ettiği ülkemizde şehir kültürümüzün ne denli tahribata uğradığını konuşmaya sıra gelmiyor. Bu konuda bir farkındalık oluşmasına yardımcı olacağı için Kamış’ı tebrik ederim. Kitapta da belirtildiği gibi sadece çocukluğumuzun geçtiği mahalleleri değil bizi biz yapan birçok hasleti de kaybettiğimizi gelecek nesiller daha iyi anlayacak ama maalesef iş işten geçmiş olacak.

kitap01POTUS VE BEYEFENDİ: Hürriyet’in Washington muhabiri Tolga Tanış, “Potus ve Beyefendi” kitabıyla son birkaç yılda rengi tamamen değişen Türkiye-Amerika ilişkilerini masaya yatırmış. Beyaz Saray’dan ve Türkiye’deki kaynaklardan edindiği kulis bilgilerinin yanında, taraflar arası yazışmalar ve bazı başka belgeler de okuyucuya eşlik ediyor. Kitap çok iyi bir gazeteci çalışması, öyle ki piyasaya çıkar çıkmaz içindeki bilgilerden haberler medyaya yansımaya başladı. Daha şimdiden tarihe önemli kayıtlar düştü.

kitap03ARAF’TA 7 YIL: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dönemi büyük zorluklarla başlamıştı. Askeri vesayetin baskıcı tutumuyla başlayan bu dönem iktidarın despotik yasalarına sessiz kalmasıyla noktalandı. Ankara’nın başarılı gazetecilerinden Emre Soncan, 7 yıllık Çankaya Köşkü birikimini değerli bir çalışmayla okuyucu ile buluşturdu. “Araf’ta 7 Yıl” güzel bir üslupla kaleme alınmış. Soncan, Abdullah Gül döneminde Köşk’te bilinmeyen hadiseleri detaylarıyla anlatıyor.

bf3db046a45179164f95526d6ad4

Kaynak:Zaman Gazatesi-Ekrem Dumanlı

ozunu sevdirmek duası

Bir kişi etrafından,çevresindeibulunduğu ortam veya işte kişilere kendini sevdirmek isterse yada birine aşık olup onun kendisini sevmesi ister ise bazı vefk çalışmaları ile istemiş olduğu kişilerin ilgilini ve aşkını kendi üzerine çekebilir.Aynı duayı okusa ve allah’ım bu dua hatırına falan kişi kızı falan kişiye beni sevdir diyecek.o kişi onu sevecek.Veya aynı duayı bir şeker üzerine veya suyun üzerine okuyup üflese ve o suyu,şekeri istedigi kişiye yedirse veya içirse o kişi onu çok sever.Ve ona istedigini yaptırır. Duanın Latin harfleriyle okunuşu:

 

Bu vefk hazırlanırken, kişinin ozunu sevmeye sevgiye itaat  görmeyi ve muhalefet görmemeyi istediği beldenin adı, ileri gelenlerinin, şahsın kendisinin, ana ve babasının adları yazılarak sonra bir tütsü ile tütsülenir. Sonra kişi bu kağıdı ağızına alarak şunu okur.

ozunu sevdirmek duası

“Sübhune men yescüdü lehü’l-halku fi’s-salati” Ayrıca bu vefki yanında da taşır ise Allah’ın izniyle bütün halk ve zalim sultan bile ona itaat eder.

Muhabbet ister isen;

muhabbet
Bu vefki yağmur suyu ve bal ile yazar ve (muhabbetini istediğin kişiye veya kendine) suyundan içirirsen büyük muhabbet görürsün. Yazılacak bu vefk İhlas sûresidir. (Kul huve’llahu ehad). Eğer bunu yapacak olursan kendini kolayca bela ve musibetlerden muhafaza etimş olursun. Allaha ve Ra-sûlüne yemin olsun ki bunda şüphe yoktur.

Ey kardeşim bunu yaz ve bütün hayırları celbet. allah’ın izniyle uzak-yakın bütün korku ve kötülükleri defet.

Diğer bir metot:

ay yüksekte ve ışığı parlak, bulutsuz olduğu bir zamanda aşağıdaki metni ¿Uiı *Jj «Jy “Kavlühü’l-Hakk ve lehü’l-mülk” kapalı olarak (mukaffal) ve etrafına da meleklerin ismini yazar ve içerisine iki veya dört dinar koyarak kapatırsın.

ancak bunun sahibi bu vefki hazırlarken abdestli ve oruçlu olmalıdır vefkin içerisine yazılacak isimler şunlardır. ^

Evi terk eden kocayı geri döndürmek için dua

Sevdiğiniz ve evlendiğiniz helaliniz olan kocanızı eşinizi yuvanızdan ayırmak ve kötü niyetli insanlar için yapılcak olan bir vefk çalışmasıdır.Bu vefk çalışması ile kocanız çok uzaklarda olsa bile devamlı aklında eşi ve çocukları olucak kötü niyetli kadınların etkisinden  kurtulcaktır muhabbete ait bir saatte”Kasemül emlakül felekiyye duası”nı samimiyetle 15 defa okuman yeterlidir. Lakin eğer gelecek olan kişi gelmezse çok fazla ısrar edilmemelidir. Gelemeyen kişi orada helak olur ve buda Allah katında azim günahtır.

Bu vefk hazırlanırken, kişinin itaat görmeyi ve muhalefet görmemeyi istediği beldenin adı, ileri gelenlerinin, şahsın kendisinin, ana ve babasının adları yazılarak sonra bir tütsü ile tütsülenir. Sonra kişi bu kağıdı ağızına alarak şunu okur.

Evi terk eden kocayı geri döndürmek için dua

“Sübhune men yescüdü lehü’l-halku fi’s-salati” Ayrıca bu vefki yanında da taşır ise Allah’ın izniyle bütün halk ve zalim sultan bile ona itaat eder.

Soğuk koca için en etkili dua

Sizi sevmeyen eşiniz için yapılcak olan bazı vefk ve dua uygulamaları vardır.Eğer kötü niyetli insanlar tarafından yada farklı kişiler tarafından kocanız size ve evinize olan düşkünlüğü azaldıysa artık kocanız eskisi gibi sizin ile ilgilenmeyi evine gelmiyorsa ve sizden her geçen gün soğuduysa medyum olcay tarafından yapılabilcek olan vefk çalışması aşağıdadır

Yedi ayrı kağıda aşağıdki metin yazılarak her gece birisi yakılır.

Soğuk koca için en etkili dua“(elif) Allahu la ilâhe illa hu le yecmean-neküm ilâ yevmi’l-kıyameti la reybe fîh. Ve men esdaku min allahi kıy le (be) Bedîu’s-semâvati ve’l-ardi ve iza kada emren fe in-nema yekülu lehü kün feyekün. (cim) Câe’l-hakku ve zeheka’l-batıl. İnne’l-batıle kane zehüka. (dal) madâmeti’s-semâvatü ve’l-ar-du illa ma şâe Rabbuke atâen ğayre mec-züz. (he) Hüvallahullezi lâ ilâhe illa hu. Âli-mu’l-ğaybi ve’ş-şehâdati hüve’r-Rahmanu’r-Rahîm. (vav) Ve Rabbuke yehluka ma yeşau ve yahtaru ma kane lehümü’l-hıyereh. süb-hanallahu ve teâlâ ammâ yüşrikün. (ze) Züyyine linnâsi hubbü’ş-şehevâti mine’n-nisâi ve’l-benîne ve’l-kanatîri’l-mukantarati mine’z-zehebi ve’l-f iddati ve’l-hayli’l-mü-sevvemeti ve’l-enâmi ve’l-hars. Zâlike me-tâul hayati dünya vallahu indehü husnü’l-meâb. (ha) Hasbiyellahu la ilahe illa hu. Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi-azîm. (Ta) Tahe. Mâ enzelnâ aleyke’l-Kur’-âne liteşka. İlla tezkireten limen yehşa. Ten-zîlen mimmen halaka’l-erda ve’s-semâvati’t ula er-Rahmanu alell-arşi’s-tevâ.

Ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ve selüm.”

Şayet bir hacette bulunmak istersen salı, çarşamba ve perşembe günleri oruçlu olursun. Perşembe günü güneşin zeval vaktinde yukarıdaki vefki yazar sonra da elinde tutarak yukarıdaki ayetleri okursun. En iyisini Allah bilir.

Aşk Duası Ederek Sevdiğine Kavuşmak

Aşk Duası Ederek Sevdiğine Kavuşmak, . konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın.Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın.Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn.Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun.Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun.Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun.Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun.Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym.Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun.Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun.Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun.Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym.Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun.Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun.Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun.Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın.Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun.Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın.

Aşk Büyüsü Yaparak Sevdiğine Kavuşmak

Aşk Büyüsü Yaparak Sevdiğine Kavuşmak, sevdiğiniz kişiye kavuşmanın hayali bile çok güzelken birde gerçekleştiğini düşünsenize dünyalar size verilmiş gibi hissedersiniz. İşte tamda bu nedenden dolayı sevdiğiniz kişiye kavuşmak istersiniz. Mutlu olmak dünyalar sizinmiş gibi hissetmek için. Aşk büyüsü ile bu istediğiniz çok kolay bir şeydir ve hızlıca gerçekleşir. Aşk büyüsü bilinen en etkili aşık etme ve geri getirme yöntemidir.Aşk Büyüsü Yaparak Sevdiğine Kavuşmak konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Aşağıdaki dua ile de aşık edebilirsiniz. aşağıdaki duayı 54 defa sevdiğiniz size dönsün diye niyet ederek okuyunuz.Dua budur:leanehüllah ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda.Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en’ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına.Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura.Ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune.Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda va’dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla.Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra.Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra.Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye    ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.

Sevdiğin Kişinin Sana Aşık Olması İçin Büyü

Sevdiğin Kişinin Sana Aşık Olması İçin Büyü, . konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Sevdiğin Kişinin Sana Aşık Olması İçin Dua

Sevdiğin Kişinin Sana Aşık Olması İçin Dua, . konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Dua budur:Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın.Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun.İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn.Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun.Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun.Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun.Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn.Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun.

Erkek Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua

Erkek Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua, aşık bir kadının en büyük korkusu sevdiği erkek tarafından aldatılmak ve terk edilmektir. İşte bu korku kadını hasta eder paranoyak eder ve bazı kadınlar için deli derler ya işte bunun sebebi aşktır ve inanın deli kadınlar gerçekten çok severler. Sevdikleri erkeği el üstünde tutarlar. Bir dediklerini iki etmez ve üzerine titrerler ama işte delidirler. İşte erkek arkadaşın ayrılması en büyük korkuyu da aşk büyüsü ile engelleyebiliriz. Aşk büyüsü yapıldığında emin olun ki ne aldatılır ne de terk edilirsiniz. İsterseniz aşağıdaki duayı okuyun ve erkek arkadaşınız size aşık olsun. Öncelikle bir avuç toprak alın ve aşağıdaki duayı toprak üzerine 11 defa okuyun. İkinci adım olarak su alın ve suya 11 defa okuyun. Bu ikisinden çamur elde edin ve temsili bir heykel yapın siz ve sevgiliniz olarak. Kurutun ve her ayın 14ünde 1 defa okuyun..Erkek Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya’melun.Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü’minın.Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın.Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun.E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü’minun.Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya’lemun.Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la’lemun.Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya’lemun.Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım.Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym.Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır.E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil.Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta’melune besıyr.Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn.Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun.Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym.Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım.Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* küllül lehu kanitün.Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun.

Kocanın Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Kocanın Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, sevgililikte de evlilikte de kadının tek beklentisi erkeği tarafından sevilmektir. Erkek sevdikten ve sadık olduktan sonra kadın için problem yoktur. Eğer kadın sevilirse daha çok sever çünkü. Hani derler ya kadın doymaz kadın hep daha fazlasını ister ve kadın ne istediğini bilmez.Böyle bir şey yok, bu sorumluluktan kaçmak isteyen erkeklerin bahanesidir. Çünkü kadın ne istediğini gayet iyi bilir. Bir kadın eğer istemediyse de onu geri getirmek çok zordur. Ama kadın isterse de önünde dağ duramaz. Kocasını geri isteyen kadının aşk büyüsü ile kocasını geri alacağı gibi. Dilerseniz aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. Kocanızın size aşık olması amacı ile aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. Abdestli ve niyet ederek aşağıdaki duayı kocanız uyurken onun kulağına 1 defa okuyun. Ardından ertesi gün sabah yiyeceği bir şeye 1 defa okuyup yedirin. Etkisini göreceksiniz.Kocanın Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba    di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.Vellatı ye’tınel fahışete min nisaiküm festeşhidu aleyhinne erbeatem minküm fe in şehidu fe emsikuhünne fil büyuti hatta yeteveffahünnel mevtü ev yec’alellahü lehünne sebıla.Vellezani ye’tiyaniha minküm fe azuhüma fe in taba ve asleha fe a’ridu anhüma innellahe kane tevvaber rahıyma.İnnemet tevbetü alellahi lillezıne ya’melunes sue bi cehaletin sümme yetubune min karıbin fe ülaike yetubüllahü aleyhim ve kanellahü alımen hakıma.Ve leysetit tevbetü lillezıne ya’melunes seyyiat hatta iza hadara ehadehümül mevtü kale innı tübtül ane ve lellezıne yemutune ve hüm küffar ülaike a’tedna lehüm azaben elıma.Ya eyyühellezıne amenu la yehıllü leküm en terisün nisae kerha ve la ta’duluhünne li tezhebu bi ba’dı ma ateytümuhünne illa ey ye’tıne bi fahışetim mübeyyineh ve aşiruhünne bil ma’ruf fe in kerihtümuhünne fe asa en tekrahu şey    ev ve yec’alellahü fıhi hayran kesıra.Ve in eradtümüstibdale zevcim mekane zevciv ve ateytüm ıhdalünne kıntaran fe la te’huzu minhü şey’a e te’huzunehu bühtanev ve ismem mübına.Ve keyfe te’huzunehu ve kad efda ba    duküm ila ba’dıv ve ehazne minküm mısakan ğalıza.Ve la tenkihu ma nekeha abaüküm minen nisai illa ma kad selefv innehu kane fahışetev ve makta ve sae sebıla.Hurrimet aleyküm ümmehatüküm ve benatüküm ve ehavatüküm ve ammatüküm ve halatüküm ve benatül ehı ve benatül uhti ve ümmehatükümüllatı erda’neküm ve ehavatüküm miner radaati ve ümmehatü nisaiküm ve rabaibükümüllatı fı hucuriküm min nisaikümüllatı dehatüm bihınne fe il lem tekunu dehaltüm bihinne fe la cünaha aleyküm ve halailü ebnaikümül lezıne min aslabiküm ve ne tecmeu beynel uhteyni illa ma kad selef innellahe kane ğafurar rahıyma.Vel muhsanatü minen nisai illa ma meleket eymanüküm kitabellahi aleyküm ve ühılle leküm ma verae zaliküm en tebteğu bi emvaliküm muhsıniyne ğayra müsafihıyn femestemta’tüm bihı minhünne fe atuhünne ücurahünne ferıdah ve la cünaha aleyküm fıma teradaytüm bihı mim ba’dil ferıdah innellahe kane alımen hakıma.

Sevgilinin Senden Ayrılmaması İçin Dua

Sevgilinin Senden Ayrılmaması İçin Dua, seven kişi için en büyük korku nedir, ne büyük acı nedir. Tabii ki de sevdiği kişi tarafından sevilmemek terk edilmek aldatılmaktır. İşte günümüzde sıkça yaşamak bu sorunun çözümü elbetteki pahalı hediyeler, eski sevgiliyi kıskandırmalar, ısrar etmeler ve aşkınızı kanıtlamalar değil. Çözüm inanın sadece aşk büyüsünde. Zorla güzellik dedikleri şeyde bu işte. sizi sevmeyen bir kişiye aşk büyüsü yaptırdığınızda sizi sevmeme gibi bir ihtimali kalmaz. İsterseniz aşağıdaki duayı okuyunuz. Sevdiğiniz kişinin size aşık olması amacı ile aşağıdaki duayı niyet ederek abdestli bir şekilde bir kağıda okuyun kağıdı 4e bölün ve her bi kağıda sevgilinizle isimlerinizi ve anne isimlerinizi yazın. Kağıtlara ayrı ayrı 1er yasin ve 1er aşağıdaki duayı okuyun.Kağıtları yakma, gömme, suya atma, havaya asma işlemlerini yapın..Sevgilinin Senden Ayrılmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha* kul lillahil meşriku vel mağrib* yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym.Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na’leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma kanellahü li yüdıy’a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym.Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya’melun.Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek* ve ma ba’duhüm bi tabiın kıblete ba’d* ve leinitteba’te ehvaehüm mim ba’di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın.Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm* ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya’lemun.Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın.Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat* eyne ma tekunu ye’ti bikümüllahü cemıa* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun.Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh* ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li ütimme nı’metı aleyküm ve lealleküm tehtedun.Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta’lemun.Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun.Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın.Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş’urun.Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın.Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun.İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı’temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym.İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun.İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym.İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn.Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun.Ve minen nasi mey yettehızü min dunillahi endadey yühıbbunehüm ke hubbillah* vellezıne amenu eşeddü hubbel lillah* velev yerallezıne zalemu iz yeravnel azabe ennel kuvvete lillahi cemıav ve ennellahe şedıdül azab.İz teberraellezınet tübiu minellezınettebeu ve raevül azabe ve tekattaat bihimül esbab.Ve kalellezınet tebeu lev enne lena kerraten fe neteberrae minhüm kema teberrau minna* kezalike yürıhimüllahü a’malehüm haseratin aleyhim* ve ma hüm bi haricıne minen nar.Ya eyyühen nasü külu mimma fil erdı halalen tayyibev ve la tettebiu hutuvatiş şeytan* innehu leküm adüvvüm mübın.İnnema ye’müruküm bis sui vel fahşai ve en tekulu alellahi ma la ta’lemun.

Kız Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua

Kız Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua, kız arkadaşınızın sizden ayrılması korkusu ile yaşıyorsanız ve bu korkunuzdan dolayı da paranoyak hareketler sergiliyorsanız hem kendi iyiliğiniz için hemde sevdiğiniz kişinin iyiliği için bir şeyler yapmalısınız. Çünkü inanın paranoya karşınızdaki kişiyi kendinizden daha çok soğutur. Aşk büyüsü ile bu paranoyalardan kurtulursunuz çünkü sevdiğiniz kişiden tek beklediğiniz şeyi aşkı fazlasıyla alırsınız. Güvenirsiniz ve bilirsiniz ki aldatılmayacaksınız, terk edilmeyeceksiniz.Sevdiğiniz kişiyi aşık etmek için aşk büyüsü en büyük avantajınızdır. Aşağıdaki duayı sevdiğinizi aşık etmek için okuyabilirsiniz. İki mum alın ve birine kendi adınızı diğerine sevdiğinizi adını yazın. Aşağıdaki duanın yarısını bir muma diğer yarısını diğer muma okuyup mumları aynı anda yakın. Mumlar yanarken yasin suresi okuyun..Kız Arkadaşının Senden Ayrılmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve kalellezıne la ya’lemune lev la yükellimünellahü ev te’tına ayeh* kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun.İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs’elü an ashabil cehıym.Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba’te ehvaehüm ba’dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike yü’minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun.Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz zalimın.Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud.Ve iz kale ibrahımü rabbic’al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır* kale ve men kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar* ve bi’sel mesıyr.Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semıul alım.Rabbena vec’alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet tevvabür rahıym.Rabbena veb’as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim* inneke entel azızül hakım.Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh* ve le kadıstafeynahü fid dünya* ve innehu fil ahırati le minas salihıyn.İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın.Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya’kub* ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun.Em küntüm şühedae iz hadara ya’kubel mevtü iz kale li benıhi ma ta’büdune mim ba’dı * kalu na’büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda* ve nahnü lehu müslimun.Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun.Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın.Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun.Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım.Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun.Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena amalüna ve leküm a’malüküm* ve nahnü lehu muhlisun.Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya’kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a’lemü emillah* ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun.Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun.

Eşinin Senden Boşanmaması İçin Dua

Eşinin Senden Boşanmaması İçin Dua, evlenmiş iki insan arasında birbirlerini sevmiş iki insan arasında neden ayrılık olsun ki, neden başlamış bir nihayetine ermeden bitsin neden bir kalp kırık kalsın ki. Aşk büyüsü özellikle evli çiftler üzerinde çok işe yarar ve etkisi daha hızlı olur. Aşk büyüsü yapıldığından çiftler birbirlerini sever birbirlerinden vazgeçmezler. Aşk büyüsü sayesinde eğer evliliğinizde bir sıkıntı var ise emin olun o sıkıntı çözülür çünkü aşk çünkü sevgi her şeyin ilacıdır, aşk büyüsü de size bunu verir sevgiyi ve aşkı. Aşağıdaki dua ile evliliğinizdeki sorunlardan kaynaklanan boşanmaları engellemek için okuyabilirsiniz. Okuma sayısı gecede 11 dir ve 40 gün okunur. Okurken fotoğraf mum ve tütsülerden yararlanılır..Eşinin Senden Boşanmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Kalüdu lena rabbeke yübeyyil lena ma levnüha *kale innehu yekulü inneha bekaratün safraü fakıul levnüha tesürrün nazırın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hiye innel bekara teşabehe aleyna* ve inna in şaellahü le mühtedun.Kale innehu yekulü inneha bekaratül la zelulün tüsırul erda ve la teskıl hars* müsellemetül laşiyete fıha* kalül ane ci’te bil hakk* fe zebehuha ve ma kadu yef’alun.Ve iz kateltüm nefsen feddara’tüm fıha* vallahü muhricüm ma küntüm tektümun.Fe kulnadribuhü bi ba’dıha* kezalike yuhyillahül mevta ve yürıküm ayatihı lealleküm ta’kılun.Sümme kaset kulubüküm mim ba’di zalike fe hiye kel hıcarati ev eşeddü kasveh* ve inne minel hıcarati lema yetefecceru minhül enhar* ve inne minha lema yeşşekkaku fe yahrucü minhül ma’* ve inne minha lema yehbitu min haşyetillah* vemallahü bi ğafilin amma ta’melun.E fetatmeune ey yü’minu leküm ve kad kane ferıkum minhüm yesmeune kelamellahi sümme yüharrifunehu mim ba’di ma akaluhü ve hüm ya’lemun.Ve iza leküllezıne amenu kalu amenna* ve iza hala ba’duhüm ila ba’din kalu etühaddisunehüm bi ma fetehallahü aleyküm li yühaccuküm bihı ınde rabbiküm* e fe la ta’kılun.E ve la ya’lemune ennellahe ya’lemü ma yüsirrune ve ma yu’linun.Ve minhüm ümmiyyune la ya’lemunel kitabe illa emaniyye ve in hüm illa yezunnun.Fe veylül lillezıne yektübunel kitabe bi eydıhim sümme yekulunel kitabe bi eydıhim sümme yekulune haza min ındillahi li yeşteru bihı semenen kalıla* fe veylül lehüm mimma ketebet eydıhim ve veylül lehüm mimma yeksibun.Ve kalu len temessenen naru illa eyyamem ma’dudeh* kul ettehaztüm ındellahi ahden fe ley yuhlifellahü ahdehu em tekulune alellahi ma la ta’lemun.Bela men kesebe seyyietev ve ehatat bihı hatıy’etühu fe ulaike ashabün nar* hüm fıha halidun.Vellezıne amenu ve amilus salihati ülaike ashabül cenneh* hüm fıha halidun.Ve iz ehazna mısaka benı israıle la ta’büdune illellahe ve bil valideyni ıhsanev ve izl kurba vel yetam vel mesakıni ve kulu lin nasi husnev ve ekıymus salate ve atüz zekah* sümme tevelleytüm ila kalılem minküm ve entüm mu’ridun.Ve iz ehazna mısakaküm la tesfikune dimaeküm ve la tuhricune enfüseküm min diyariküm sümme akrartüm ve entüm teşhedun.Sümme entüm haülai taktülune enfüseküm ve tuhricune ferıkam minküm min diyarihim tezaherune aleyhim bil ismi vel udvan* ve iy ye’tuküm üsara tüfaduhüm ve hüve muharramün aleyküm ıhracühüm* e fe tü’minune bi ba    dıl kitabi ve tekfürune bi ba’d* fe ma cezaü mey yef’alü zalike minküm illa hızyün fil hayatid dünya* ve yevmel kıyam.Ülaikellezıneşteravül hayated dünya bil ahırati fe la yuhaffefü anhümül azabü ve la hüm yünsarun.Ve le kad ateyna musel kitabe ve kaffeyna mim ba’dihı bir rusüli ve ateyna ıysebne meryemel beyyinati ve eyyednahü bi ruhıl kudüs* e fe küllema caeküm rasulüm bima la tehva enfüsükümüstekbartüm* fe ferıkan kezzebtüm ve ferıkan taktülun.Ve kalu kulubüna ğulf* bel leanehümüllahü bi küfrihim fe kalılem ma yü’minun.Ve lemma caehüm kitabüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm ve kanu min kablü yesteftihune alellezıne keferu* fe lemma caehüm ma arafu keferu bihı fe la’netüllahi alel kafirın.Bi’semeşterav bihı enfüsehüm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın.Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü’minın.Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı’na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü’minın.Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn.Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın.

Karının Senden Boşanmaması İçin Dua

Karının Senden Boşanmaması İçin Dua, karınız sizden boşanmak istiyorsa ve sizde bunu istemiyor ve buna engel olmak istiyorsanız karınızın size aşık olması için aşk büyüsü yaptırmalısınız. Aşk büyüsünü yaptırdığınızda karınızın hisleri size karşı olumlu yönde çok değişir ve sizi çok sever çok değer verir sizden bırakın boşanmayı 1 gün ayrı durmayı bile düşünemez. Aşk büyüsü bilinen en etkili çiftleri birleştirme yöntemidir. Aşk büyüsü sayesinde sevdiğiniz kişi sizi herşeyden çok sever sizi hayatının merkezine koyar. Dilerseniz aşağıdaki büyüyüde yapabilirsiniz. Sizden boşanmak isteyen karınızı bu kararından vazgeçirmek için aşağıdaki duayı karınızın iç çamaşırından aldığınız bir parçaya 63 defa okuyun ve kendi üzerinizde taşıyın her gece 1 defa da üzerine okuyunuz..Karının Senden Boşanmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve evfu bi ahdı ufi biahdiküm ve iyyaye ferhebun.Ve aminu bi ma enzeltü müsaddikal li ma meaküm ve la tekunu evvele kafirim bih* ve la teşteru bi ayatı semenen kalilev ve iyaye fettekun.Ve la telbisül hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta’lemun.Ve ekıymüs salate ve atüz zekate verkeu mear rakiıyn.E te’mürunen nase bil birri ve tensevne enfüseküm ve entüm tetlunel kitab* e fe la ta’kılun.Vesteıynu bis sabri ves salah* ve inneha le keıratün illa alel haşiıyn.Ellezıne yezunnune ennehüm mülaku rabbihim ve ennehüm ileyhi raciun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha şefaatüv ve la yü’hazü minha adlüv ve la hüm yünsarun.Ve iz necceynaküm min ali fir’avneyesumuneküm suel azabi yüzebbihune ebnaeküm ve yestahyune nisaeküm* ve fı zaliküm belaüm mir rabbiküm azıym.Ve iz ferakna bikümül bahra fe enceynaküm ve ağrakna ale fir’avne ve entüm tenzurun.Veiz vaadna musa erbeıyne leyleten sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Sümme afevna anküm mim ba’di zalike lealleküm teşkürun.Ve iz ateyna musel kitabe vel fürkane lealleküm teehtedun.Ve iz kale musa li kavmihı ya kavmi inneküm zalemtüm enfüseküm bittihazikümül ıcle fe tubu ila bariiküm faktülu enfüseküm* zaliküm hayrul leküm ınde bariiküm* fe tabe aleyküm* innehu hüvet tevvabür rahıym.Ve iz kultüm ya musa len nü’mine leke hatta nerallahe cehraten fe ehazetkümüs saıkatü ve entüm tenzurun.Sümme beasnaküm mim ba’di mevtiküm lealleküm teşkürun.Ve zallelna aleykümül ğamame ve enzelna aleykümül menne ves selva* külu min tayyibati ma razaknaküm* ve ma zalemuna ve lakin kanu enfüsehüm yazlimun.Ve iz kulnedhulu hazihil karyete fe külu minha haysü şi’tüm rağadev vedhulül babe süccedev ve kulu hıttatün nağfirleküm hatayaküm* ve senezıdül muhsinın.Fe beddellezıne zalemu kavlen ğayrallezı kıyle lehüm fe enzelna alellezıne zalemu riczem mines semai bi ma kanu yefsükun.Ve izisteska musa li kavmihı fe kulnadrib bi asakel hacer* fenfecerat minhüsneta aşrate ayna* kad alime küllü ünasim meşrabehüm* külu veşrabu mir rizkıllahi ve la ta’sev fil erdı müfsidın.Ve iz kultüm ya musa len nasbira ala taamiv vahıdin fed’u lena rabbeke yuhric lena mimma tümbitül erdu mim bakliha ve kıssaiha ve fumiha ve adesiha ve besaliha* kale e testebdilunellezı hüv edna billezı hüve hayr* ihbitu mısran fe inne leküm ma seeltüm* ve duribet aleyhimüz zilletü vel meskenetü ve bau bi ğadabim minellah* zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunen nebiyyıne bi ğayril hakk* zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun.İnnellezıne amenu vellezıne hadu ven nesara ves sabiıne min amene billahi vel yevmil ahıri ve amile salihan fe lehüm ecruhüm ınde rabbihim *ve la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur * huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vezküru ma fıhi lealleküm tettekun.Sümme tevelleytüm mim ba’di zalik *fe lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu leküntüm minel hasirın.Ve le kad alimtümüllezına’tedev minküm fis sebti fe kulna lehüm kunu kıradeten hasiın.Fe cealnaha nekalel li ma beyne yedeyha ve ma halfeha ve mev’ızatel lil müttekıyn.Ve iz kale musa li kavmihı innellahe ye’müruküm en tezbehu bekarah *kalu etettehızüna hüzüva *kale euzü billahi en ekune minel cahilın.Kalüd’u lena rabbeke yübeyyil lena ma hı *kale innehu yekulü inneha bekarütl la fariduv ve la bikr * avanüm beyne zalik * fef’alu ma tü’merun.

Kocanın Senden Boşanmaması İçin Dua

Kocanın Senden Boşanmaması İçin Dua, bir insan neden evlenir, mutlu bir yuvası olsun düzenli bir hayatı olsun, kendinden bir parça olsun çocukları olsun birazda yaşlılığa yatırım olsun yalnız yaşlanmıyım gibi şeylerdir. Hiç kimse boşanmayı düşünerek evlenmez. Herkesin hayali ve beklentileri başkadır ama evlilik hayatı çok umduğpunuz gibi de gitmez hayal kırtıklıkları olur ve beklentileriniz karşılanmaz. Bu nedenle de boşanmalar olur. Siz kocanızdan boşanmak istemiyorsanız aşk büyüsü ile bu derdinize kesin bir son verebilirsiniz çünkü aşk büyüsü yapıldığında kocanız sizi daha hiç sevmediği kadar çok sever bırakın boşanmayı sizden ayrı bir gün dahi geçirmez. Aşağıdaki büyüyü de deneyebilirsiniz. Eşşek dili üzerine aşağıdaki duayı 3 defa okuyun ve bu dili kocanızın azda olsa yemesini sağlayın. Bu süreçte her gece duayı okumaya devam edin..Kocanın Senden Boşanmaması İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve minen nasi mey yekulü amenna billahi ve bil yevmil ahıri ve ma hüm bi mü’minın.Yühadiunellahe vellezıne amenu* ve ma yahdeune illa enfüsehüm ve ma yeş’urun.Fı kulubihim meradun fe zadehümüllahü merada* ve lehüm azabün elımüm bi ma kanu yekzibun.Ve iza kıyle lehüm la tüfsidu fil erdı kalu innema nahnü muslihun.Ela innehüm hümül müfsidune ve lakil la leş’urun.Ve iza kıyle lehüm aminu kema amenen nasü kalu e nü’minü kema amenes süfeha’* ela innehüm hümüs süfehaü ve lakil la ya’lemun.Ve iza lekullezıne amenu kalu amenna* ve iza halev ila şeyatıynihim kalu inna meaküm innema nahnü müstehziun.Allahü yestehziü bihim ve yemüddühüm fı tuğyanihim ya’mehun.Ülaikellezıneşteravüd dalalete bil hüda* fe ma rabihat ticaratühüm ve ma kanu mühtedın.Meselühüm ke meselillezistevkade nara* fe lemma edaet ma havlehu zehebellahü bi nurihim ve terakehüm fı zulümatil la yübsırun.Summüm bükmün umyün fe hüm la yarciun.Ev ke seyyibim mines semai fıhi zulümatüv ve ra’düv ve bark* yec’alune esabiahüm fı azanihim mines savaıkı hazeral mevt* vallahü mühıytum bil kafirın.Yekadül berku yahtafü ebsarahüm* küllema edae lehüm meşev fıhi ve iza azleme aleyhim kamu* ve lev şaellahü le zehebe bi sem’ıhim ve ebsarihim* innellahe ala külli şey’in kadiyr.Ya eyyühen nasu’büdu rabbekümüllezı halekaküm vellezıne min kabliküm lealleküm tettekun.Ellezı ceale lekümül erda firaşev ves semae binaa* ve enzele mines semai maen fe ahrece bihı mines semerati rizkal leküm* fe la tec’alu lillahi endadev ve entüm ta’lemun.Ve in küntüm fı raybim mimma nezzelna ala abdina fe’tu bi suratim mim mislih* ved’u şühedaeküm min dunillahi in küntüm sadikıyn.Fe illem tef’alu ve len tef’alu fettekun naralletı vekudühen nasü vel hıcarah* üıddet lil kafirın.Ve beşşirillezıne amenu ve amilus salihati enne lehüm cennatin tecrı min tahtihel enhar* küllema ruziku minha min semeratir rizkan kalu hazellezı rüzıkna min kablü ve ütu bihı müteşabiha* ve lehüm fıha ezvacüm mütahheratüv ve hüm fıha halidun.İnnellahe la yestahyı ey yadribe meselem ma beudaten fe ma fevkaha* fe emmellezıne amenu fe ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* ve emmellezıne keferu fe yekulune maza eradellahü bi haza mesela* yüdıllü bihı kesırav ve yehdı bihı kesıra* ve ma yüdıllü bihı illel fasikıyn.Ellezıne yenkudune ahdellahi mim ba’di mısakıh* ve yaktaune ma emerallahü bihı ey yusale ve yüfsidune fil ard* ülaike hümül hasirun.Keyfe tekfürune billahi ve küntüm emvaten fe ahyaküm* sümme yümıtüküm sümme yuhyıküm sümme ileyhi türceun.Hüvellezı haleka leküm ma fil erdı cemıan sümmesteva iles semai fe sevvahünne seb’a semavat* ve hüve bi külli şey’in alım.Ve iz kale rabbüke lil melaiketi innı caılün fil erdı halıfeh* kalu e tec’alü fıha mey yüfsidü fıha ve yesfiküd dima’* ve nahnü nüsebbihu bi hamdike ve nükaddisü lek* kale innı a’lemü ma la ta’lemun.Ve alleme ademel esmae külleha sümme aradahüm alel melaiketi fe kale embiunı bi esmai haülai in küntüm sadikıyn.Kalu sübhaneke la ılme lena illa ma alemtena* inneke entel alımül hakım.Kale ya ademü embi’hüm bi esmaihim* felemma embeehüm bi esmaihim kale e lem ekul leküm innı a’lemü ğaybes semavati vel erdı ve a’lemü ma tübdune ve ma küntüm tektümun.Ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs* eba vestekbera ve kane minel kafirın.Ve kulna ya ademüskün ente ve zevcükel cennete ve küla minha rağaden haysü şi’tüma* ve la takraba hazihiş şecerate fe tekuna minez zalimın.Fe ezellehümeş şeytanü anha fe ahracehüma mimma kana fıh* ve kulnehbitu ba’duküm li ba’dın adüvv* ve leküm fil erdı müstekarruv ve metaun ila hıyn.Fe telekka ademü mir rabbihı kelimatin fe tabe aleyh* innehu hüvet tevvabür rahıym.Kulnehbitu minha cemıa* fe imma ye’tiyenneküm minnı hüden fe men tebia hüdaye fe la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.Vellezıne keferu ve kezzebu bi ayatina ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun.

Sevgilinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Sevgilinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, bir insanın sadece sevgilisinin sevgisine ihtiyacı olabilir. Aile sevgisi zaten yetmiştir insan bazen sadece sevgili tarafından sevilmek ister. İlgisini sonuna kadar sömürecek bir kişi arar. Ve onunda ilgisini sömürmek ister. Bir insanın sadece sevdiği kişiden ilgi ve sevgi beklemesi aslında çok uygun çok yerinde çok kanaatkarcadır. Herkes beni sevsin demez yer yüzünde tek bir kişinin sevgisini ister. İşte biz size bu hak ettiğişniz sevgiyi vermek için çalışıyoruz. Aşk büyüsü ile hak ettiğiniz sevgiyi kazanır ve nihayet aradığınız mutluluğa kavuşursunuz. aşağıdaki büyü ile de bunu başarabilirsiniz ama hiçbir büyü kolay değildir söyleyelim. Elinize 41 adet nohut alın ve aşağıdaki duayı her bir nohuta ayrı ayrı okuyarak nohutu yakın. Yakarkende niyet edin. Uzun sürecektir ama yılmayın..Sevgilinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve inimraetün hafet mim ba’liha nüşuzen ev ı’radan fe la cünaha aleyhima ey yusliha beynehüma sulha ves sulhu hayr ve uhdıratil enfüsüş şuhh ve in tuhsinu ve tetteku fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ve len testetıy’u en ta’dilu beynen nisai ve lev harastüm fe la temılu küllel meyli fe tezeruha kel müalekah ve in tuslihu ve tetteku fe innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve iy yeteferraka yuğnillahü küllem min seatih ve kanellahü vasian hakıma.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve le kad vessaynellezıne utül kitabe min kabliküm ve iyyaküm enittekullah ve in tekfüru fe inne lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü ğaniyyen hamıda.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kefa billahi vekıla.İy yeşe’ yüzhibküm eyyühen nasü ve ye    ti bi aharın ve kanellahü ala zalike kadıra.Men kane yürıdü sevabed dünya fe ınellahi sevabüd dünya vel ahırah ve kanellahü semıam besıyra.Ya eyyühellezıne amenu kunu kavvamıne bil kıstı şühedae lillahi ve lev ala enfüsiküm evil valideyni vel akrabın iy yekün ğaniyyen ev fekıyran fellahü evla bihima fe la tettebiul heva en ta’dilu ve in telvu ev tu’ridu fe innellahe kane bi ma ta’melune habıra.Ya eyyühellezıne amenu aminu billahi ve rasulihı vel kitabillezı nezzele ala rasulihı vel kitabillezı enzele min kabl ve me yekfür billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülihı vel yevmil ahıri fe kad dalle dalalem beıyda.İnnellezıne amenu sümme keferu sümme amenu sümme keferu sümmezdadu küfral lem yekünillahü li yağfira lehüm ve la li yehdiyehüm sebıla.Beşşiril münafikıyne bi enne lehüm azaben elıma.Ellezıne yettehızunel kafirıne evliyae min dunil mü’minın e yebteğune ındehümül ızzete fe innel ızzete lillahi cemıa.Ve kad nezzele aleyküm fil kitabi en iza semı’tüm ayatillahi yükferu biha ve yüstehzeü biha fe la tak’udu meahüm hatta yehudu fı hadısin ğayrihı inneküm izem müslühüm innellahe camiul münafikıyne vel kafirıne fı cehenneme cemıa.Ellezıne yeterabbesune biküm fe in kane leküm fethum minellahi kalu e lem neküm meaküm ve in kane lil kafirıne nasıybün kalu elem nestahviz aleyküm ve nemna’küm minel mü’minın fellahü yahkümü beyneküm yevmel kıyameh ve ley yec’alellahü lil kafirıne alel mü’minıne sebıla.İnnel münafikıyne yühadiunellahe ve hüve hadıuhüm ve iza kamu iles salati kamu küsala yüraunen nase ve la yezkürunellahe illa kalıla.Müzebzebıne beyne zalike la ila haülai ve la ila haüla’ ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Ya eyyühellezıne amenu la tettehızül kafirıne evliyae min dunil mü’minın e türıdune en tec’alu lillahi aleyküm sültanem mübına.İnnel münafikıyne fid derkil esfeli minen nar ve len tecide lehüm nesıyra.İllellezıne tabu ve aslehu va’tesamu billahi va ahlesu dınehüm lillahi fe ülaike meal mü’minın ve sevfe yü’tillahül mü’minıne ecran azıyma.Ma yef’alüllahü bi azabiküm in şekartüm ve amentüm ve kanellahü şakian alıma.La yühıbbüllahül cehra bis sui minel kavli illa men zulim v kanellahü semıan alıma.İnnellezıne yekfürune billah ive rusülihı ve yürıdune ey yüferriku beynellahi ve rusülihı ve yekulune nü’minü bi ba’dıv ve nekfürü bi ba’dıv ve yürıdune ey yettehızu beyne zalike sebıla.Ülaike hümül kafirune hakka ve a’tedna lil kafirıne azabem mühiyna.Vellezıne amenu billahi ve rusülihı ve lem yüferriku beyne ehadim minhüm ülaike sevfe yü’tıhim ücurahüm ve kanellahü ğafurar rahıyam.

Kız Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Kız Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, bir kızın sevgisini çok zor kaybedersiniz çünkü kadınlar zor severler bir erkeği zor kabul ederler ve bundan dolayı da kolay kaybetmek istemezler aşklarına sahip çıkarlar. Fakat, bazı istisnalar olabilir, sevilmemeye yada kolayca vazgeçilmeye hazır olabilirsiniz. Yada kız arkadaşınızı yıldırmış bıktırmış olabilirsiniz. Sebebi her ne olursa olsun, ister kız arkadaşınız sizi sevmesin hiç sevmemiş olsun isterse sonradan soğumuş olsun, aşk büyüsü ile kız arkadaşınızı kendinize kolayca aşık eder ve aşkınız kazanırsınız. Sonrasında da ne ayrılık ne de aldatılma yaşamazsınız. Aşağıdaki dua ile kız arkadaşınızın ilgisini kazanabilirsiniz. Niyet edin ve abdestinizi bile bu niyet üzerine alın. Aşağıdaki duayı bir avuç pamuk üzerine 44 defa okuyun. Pamuğu 4 e bölün ve birisini yakın niyet ederek, diğerini suya atın niyet ederek, diğerini gömün niyet ederek, diğerini ise havaya bırakın niyet ederek..Kız Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına.Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye’huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte’ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye’huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına.Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta.Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma.İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma.Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma.Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya’melune mühıyta.Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla.Ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma.Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yeksib hatıy’eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına.Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey’ ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma.La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma’rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef’al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve mey yüşakıkır rasule mim ba’di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı’ ğayra sebılil mü’minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra.İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda.İy yed’une min dunihı illa inasa ve iy yad’une illa şeytanem merıda.leanehüllah ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda.Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en’ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına.Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura.Ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune.Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda va’dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla.Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra.Ve mey ya’mel mines salihati min zekerin ev ünsa ve hüve mü’minün fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nekıyra.Ve men ahsenü dınem mimmen esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinüv vettebea millete ibrahıme hanıfa vetetehazellahü ibrahıme halila.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve kanellahü bi külli şey’im mühıyta.Ve yesteftuneke fin nisa’ kulillahü yüftıküm fıhinne ve ma yütla aleyküm fil kitabi fı yetamen nisaillatı la tü’tunehünne ma kütibe lehünne ve terğabune en tenkihuhünne vel müstad’afıne minel vildani ve en tekumu lil yetama bil kıst ve ma tef’alu min hayrin fe inellahe kane bihı alıma.

Erkek Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Erkek Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, erkek arkadaşınızın sizi sevmediğini düşünüyorsanız yada ilgisini çok kolay kaybedeceği ortamlar varsa, çevrenizde çok fazla rakibiniz varsa aşk büyüsü yaptırarak erkek arkadaşınızın sadece sizi seveceğinden emin olursunuz. Sadece sizi seveceğinden değil sizi asla aldatmayacağından ve sizi asla terk etmeyeceğinden de emin olursunuz. Erkeklerin ilgisini çekmek çok kolaydır ilgiyi sürekli elde tutmak ise zordur. Ama aşk büyüsü ile böyle bir sorununuz olmaz ve sizi sevdiğinden emin olursunuz. Dilerseniz aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Bir mum alın ve onun çilek yağı ile yağlayın. Mum üzerine erkek arkadaşınızın adını yazın. Üzerine aşağıdaki duayı 51 defa okuyun ve mumu yanmaya bırakın. Muma 3 kere bu mum nasıl yanıyorsa sende benim için öyle yan diyin..Erkek Arkadaşının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:E lem tera ilellezıne kıyle lehüm küffu eydiyeküm ve ekıymüs salet ve atüz zekah fe lemma kütibe aleyhimül kıtalü iza ferıkum minhüm yahşevnen nase ke haşyetillahi ev eşedde haşyeh ve kalu rabbena lime ketebte aleynel kıtal lev la ehhartena ila ecelin karıb kul metaud dünya kalıl vel ahıratü hayrul li menitteka ve la tuzlemune fetıla.Eyne ma tekunu yüdrikümül mevtü ve lev küntüm fı burucim müşeyyedeh ve in tüsıbhüm hasenetüy yekulu hazihı min ındillah ve in tüsıbhüm seyyetüy yekulu hazihı min ındik kul küllüm min ındillah fe mali haülail kavmi la yekadune yefkahune hadısa.Ma esabeke min hasenetin fe minellah ve ma esabeke min seyyietin fe min nefsik ve erselnake lin nasi rasula ve kefa billahi şehıda.Mey yütıır rasule fe kad etaallah ve men tevella fe ma erselnake aleyhim hafıyza.Ve yekulune taatün fe iza berazu min ındike beyyete taifetüm minhüm ğayrallezı tekul vallahü yektübü ma yübeyyitun fe a’rıd anhüm ve tevekkel alellah ve kefa billahi vekıla.E fe la yetedebberunel kur’an ve lev kane min ındi ğayrullahi le vcedu fıhıhtilafen kesıra.Ve iza caehüm emrum minel emni evil havfi ezau bih ve lev radduhü iler rasuli ve ila ülil emri minhüm lealimehüllezıne yesmebitunehu minhüm ve lev la fadlüllahi aleyküm ve rahmetühu letteba’tümüş şeytane illa kalıla.Fe katil fı sebılillah la tükellefü illa nefseke ve harridıl mü’minınv asellahü ey yeküffe be’sellezıne keferu vallahü eşddü be’sev ve eşeddü tenkıla.Mey yeşfa’şefaaten hasenetey yekül lehu nesiybüm minha ve mey yeşfa’şefaaten seyyietey yekül lehu kiflüm minha ve kanellahü ala külli şey’im mükıyta.Ve iza huyyıtüm bi tehıyyetin fe hayyu bi ahsene minha ev rudduha innellahe kane ala külli şey’in hasıba.Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kıyameti la raybe fıh ve men asdeku minellahi hadısa.Fe ma leküm fil münafikıyne fieteyni vallahü erkesehüm bi ma kesebu e türıdune en tehdu men edallellah ve mey yudlilillahü fe len tecide lehu sebıla.Veddu lev tekfürune kema keferu fe tekunune sevaen fe la tettehızu minhüm evliyae hatta yühaciru fı sebılillah fe in tevellev fe huzuhüm vaktüluhüm haysü vecedtümuhüm ve la tettehızu minhüm veliyyev ve la nesıyra.İlillezıne yesılune ila kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun ev cauküm hasırat suduruhüm ey yükatiluküm ev yükatilu kavmehüm ve lev şaellahü le selletahüm aleyküm fe le kateluküm fe inı’tezeluküm fe lem yükatiluküm ve elkav ileykümüs selem fe ma cealelahü leküm aleyhim sebıla.Setecidune aharıne yürıdune ey ye’menuküm ev ye’menu kavmehüm küllema ruddu ilel fitneti ürkisu fıha fe il lem ya’teziluküm ve yulku ileykümüs selem ve yeküffu eydiyehüm fe huzuhüm vaktüluhüm haysü sekftümuhüm ve ülaiküm cealna leküm aleyhim sültanem mübına.Ve ma kane li mü’minin ey yaktüle mü’minen illa hataa ve men katele mü’mine hataen fe tahrıru rakabetim mü’minetiv ve diyetüm müsellemetün ila ehlihı illa ey yessaddeku fe in kane min kavmin adüvvil leküm ve hüve mü’minün fe tahrıru rakabetim mü’mineh ve in kane mni kavmim beyneküm ve beynehüm mısakun fediyetüm müsellemetün ila ehlihı ve tahrıru rakabetim mü’mineh fe mel lem yecid fe sıyamü şehrayni mütetabiayni tevbetem minellah ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yaktül mü’minem müteammiden fe cezaühu cehnnemü haliden fıha ve ğadıbellahü aleyhi ve leanehu ve eadde lehu azaben azıyma.Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra.İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.

Eşinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Eşinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, eşinizin sadece sizi sevmesini istemeniz, acıktığınızda yemek, susadığınız da su istemeniz kadar doğal bir istek çok doğal bir ihtiyaçtır. Eğer eşiniz sizi sevmiyorsa o zaman bu mesele de bir sıkıntı vardır. Eşinize kendinizi daha önce sevdirmiş yada hiç sevdirmemiş dahi olsanız fark etmez aşk büyüsü ile eşiniz sizi herşeyden çok sever.Aşk büyüsü özellikle evli çiftlerde daha da etkilidir. Aşk büyüsü yaptırdığınızda eşinizden beklediğiniz ilgi ve sevgiyi alırsınız. Dilerseniz aşağıdaki duayı da eşinizin sizi sevmesi için okuyabilirsiniz. Eşinizin sizi sevmesi amacı ile aşağıdaki duayı niyet ederek abdestli bir şekilde perşembe gecesinde itibaren başlayıp 40 gün boyunca mum ve tütsü eşliğinde 3 defa okuyunuz..Eşinin Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ünzur keyfe yefterune alellahül kezib ve kefa bihı ismem mübına.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yü’minune bil cibti vet tağuti ve yekulune lillizıne keferu haülai ehda minellezıne amenu sebıla.Ülaikellezıne leanehümüllah ve mey yel’anillahü fe len tecide lehu nesıyra.Em lehüm nesıybüm minel mülki fe izel la yü’tunen nase nekıyra.Em yahsüdunen nase ala ma atahümüllahü min fadlih fe kad ateyna ale ibrahımel kitabe vel hıkmete ve ateynahüm mülken azıyma.Fe minhüm men amene bihı ve minhüm men saddeanh ve kefa bi cehenneme seıyra.İnnellezıne keferu bi ayatina sevfe nuslıhim nara küllema nedıcet cüludühüm beddelnahüm cüluden ğayraha li yezukul azab innellahe kane azızen hakıma.Vellezine amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecri min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda lehüm fıha ezvacüm mütühheratüv ve nüdhılühüm zıllen zalıla.İnnellahe ye’müruküm en tüeddül emanati ila ehliha ve iza hakemtüm beynen nasi en tahkümü bil adlv innellahe niımma yeızuküm bih innellahe kane semıam basıyra.Ya eyyühellezıne amenu etıy’ullahe ve etıy’ur rasule ve ülil emri minküm fe in tenaze’tüm fı şey’in fe rudduhü ilellahi ves rasuli in küntüm tü’minune billahi vel yevmil ahırv zalike hayruv ve ahsenü te’vıla.Elem tera ilellezıne yez’umune ennehüm amenu bi ma ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike yürıdune ey yetehakemu ilet tağuti ve kad ümiru ey yekfüru bih ve yürıdüş şeytanü ey yüdıllehüm dalalem beıyda.Ve iza kıyle lehüm tealev ila ma enzelellahü ve iler rasuli raeytel münafikıyne yesuddune anke sududa.Fe keyfe iza esabethüm müsıybetüm bi ma kaddemet eydıhim sümme cauke yahlifune billahi in eradna illa ıhsanev ve etvfıka.Ülaikellezıne ya’lemüllahü ma fı kulubihim fe a’rıd anhüm veızhüm ve kul lehüm fı enfüsihim kavlem belığa.Ve ma erselna mir rasulin illa li yütaa bi iznillah ve lev ennehüm iz zalemu enfüsehüm cauke festağferullahe vestağfera lehümür rasulü le vecedüllahe tevvaber rahıyma.Fe la ve rabbike la yü’minune hatta yühakkimuke fıma şecera beynehüm sümme la yecidu fı enfüsihim haracem mimma kadayte ve yüsellimu teslıma.Ve lev enna ketebna aleyhim enıktülu enfüseküm evıhrucu min diyariküm ma fealuhü illa kalılüm minhümv ve lev ennehüm fealu ma yuazune bihı lekane hayran lehüm ve eşedde tesbita.Ve izel le ateynahüm mil ledünna ecran azıyma.Ve le hedeynahüm sıratam müstekıyma.Ve mey yütıılahe ver rasule fe ülaike meallezıne en’amellahü alehim minen nebiyyıne ves sıddıkıyne veş şühedai ves salihıyn ve hasüne ülaike rafıka.Zalikel fadlü minellah ve kefa billahi alıma.Ya eyyühellezıne amenu huzu hızraküm fenfiru sübatin evinfiru cemıa.Ve inne minküm le mel leyübettıenn fe in esabetküm müsıybetün kale kad en’amellahü aleyye iz lem eküm meahüm şehıda.Ve lein esabeküm fadlüm minellahi le yekulenne ke el lem teküm beyneküm ve beynehu meveddetüy ya leytenı küntü meahüm fe efuze fevzen azıyma.Fel yükatil fı sebılillahillezıne yeşrunel hayated dünya bil ahırah ve mey yükatil fı sebılillahi fe yuktel ev yağlib fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve ma leküm la tükatilune fı sebılillahi vel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildanillezıne yekulune rabbena ahricna min hazihil rayetiz zalimi ehlüha vec’al lena mil ledünke veliyya vec’al lena mil ledünke nesıyra.Ellezıne amenu yükatilune fı sebılillah vellezıne keferu yükatilune fı sebılit tağuti fe katilu evliyaeş şeytan inne keydeş şeytani kane daıyfa.

Karının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua

Karının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua, karısı tarafından sevilmek isteyen tek erkek siz değilsiniz. Artık kadınlar da kocalarını aldatıp onları boşayabiliyorlar ve karınızın da sizi bu şekilde terk etmesini istemeyip karınızın size aşık olmasını evliliğinizin bitmemesini istiyorsanız eğer aşk büyüsü ile bu sıkıntılara son verebilirsiniz. Aşk büyüsü sayesinde karınız size çok aşık olur sizi çok sever ve sizden ayrı bir dakika geçiremez bırakın boşanmayı aklına bile gelmez. Dilerseniz karınızı kendinize aşık etmek için aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. Abdest alın ve namaz kılın. Günahlarınıza af isteyin ve niyet edin. Aşağıdaki duayı 700 defa okuyun ve bitirin. Buna 1 hafta devam edin.Karının Sadece Seni Sevmesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Dua budur:Ve mel lem yestetı’ minküm tavlen ey yenkihal muhsanatil mü’minati fe mim ma meleket eymaüküm min feteyatikümül mü’minat vellahü a’lemü bi ımaniküm ba’duküm mim ba’d fenkihuhünne bi izni ehlihinne ve atuhünne ücurahünne bil ma’rufi muhsanatin ğayra müsafihativ ve la müttehızati ahdan fe iza uhsınne fe in eteyne bi fahışetin fe aleyhinne nısfü ma alel muhsanati minel azab zalike li men haşiyel anete minküm ve en tasbiru harul leküm vellahü ğafurur rahıym.Yürıdüllahü li yübeyyine leküm ve yehdiyeküm sünenellezıne min kabliküm ve yetube aleyküm vellahü alımün hakım.Vallahü yürıdü ey yetube aleyküm ve yürıdüllezıne yettebiuneş şehevati en temılu meylen azıyma.Yürıdüllahü ey yuhaffife anküm ve hulikal insanü daıyfa.Ya eyyühellezıne amenu la te’külu emvaleküm beyneküm bil batıli illa en tekune ticaraten an teradım minküm ve la taktülu enfüseküm innellahe kane biküm rahıyma.Ve mey yef’al zalike udvanev ve zulmen fe sevfe nuslıhi nara ve kane zalike alellahi yesıra.İn tectenibu kebaira ma tünhevne anhü nükeffir anküm seyyiatiküm ve nüdhılküm müdhalen kerıma.Ve la tetemennev ma faddalelelahü bihı ba’daküm ala ba’d lir ricali nasıybüm mimmektesebu ve lin nisai nasıybüm mimmektesebn ves’elüllahe min fadlih innellahe kane bi külli şey’in alıma.Ve li küllin cealna mevaliye mimma terakel validani vel akrabun vellezıne akadet eymanüküm fe atuhüm nasıybehüm innellahe kane ala külli şey’in şehıda.Er ricalü kavvamune alen nisai bi ma faddalellahü ba’dahüm ala ba’dıv ve bi ma enfeku min emvalihim fes salihatü kanitatün hafizatül lil ğaybi bi ma hafızallah vellatı tehafune nüşüzehünne fe ızuhünne vehcüruhünne fil medaciı vadribuhünn fe in eta’neküm fe la tebğu aleyhinne sebıla innellahe kane aliyyen kebıra.Ve in hıftüm şikaka beynihima feb’asu hakemem min ehlihı ve hakemem min ehliha iy yürıda ıslahay yüveffikıllahü beynehüma innellahe kane alımen habıra.Va’büdüllahe ve la tüşriku bihı şey’ev ve bil valideyni ıhsanev ve bizil kurba vel yetama vel mesakıni vel cari zil kurba vel caril cünübi ves sahıbi vil cembi vebnis sebıli ve ma meleket eymanüküm innellahe la yühıbbü men kane muhtalen fehura.Ellezıne yebhalune ve ye’mürunen nase bil buhli ve yektümune ma atahümüllahü min fadlih ve a’tedna lil kafirıne azabem mühına.Vellezıne yünfikune emvalehüm riaen nasi ve la yü’minune billahi ve la bil yevmil ahır ve mey yeküniş şeytanü lehu karınen fe sae karına.Ve maza aleyhim lev amenu billahi vel yevmil ahıri ve enfeku mimma razekahümüllah ve kanellahü bihim alıma.İnnellahe la yazlimü miskale zerrah ve in tekü hasenetey yüdaıfha ve yü’ti mil ledünhü ecran azıyma.Fe keyfe iza ci’na min külli ümmetim bi şehıdiv ve ci’nabike ala haülai şehıda.Yevmeiziy yeveddüllezıne keferu ve asavür rasule lev tüsevva bihimül ard ve la yüktümunellahe hadısa.Ya eyyühellezıne amenu la takrabus salate ve entüm sükara hatta ta’lemu ma tekulune ve la cünüben illa abirı sebılin hatta tağtesiluv ve in küntüm merda ev ala seferin ev cae ehadüm minküm minel ğaitı ev lamestümün nisae fe lem tecidu maen fe teyemmemu saıyden tayyiben femsehu bi vücuhiküm ve eydıküm innellahe kane afüvven ğafura.E lem tera ilellezıne utu nasıybem minel kitabi yeşteruned dalalete ve yürıdune en tedıllüs sebıl.Vallahü alemü bi a’daiküm ve kefa billahi veliyyev ve kefa billahi nasıyra.Minellezıne hadu yüharrifunel kelime am mevadııhı ve yekulune semı’na ve asayna vesma’ ğayra müsmeıv ve raına leyyem bi elinetihim ve ta’nen fid dın ve lev ennehüm kalu semı’na ve eta’na vesma’ venzurna leane hayral lehüm ve akveme ve lakil leanehümüllahü bi küfrihim fe la yü’minune illa kalıla.Ya eyyühellezıne utül kitabe aminu bi ma nezzelna müsaddikal li ma meaküm min kabli en natmise vücuhen fe neruddeha ala edbariha ev nel’anehüm ke ma leanna ashabes sebt ve kane emrullahi mef’ula.İnnellahe la yağfiru eyyüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yüşrik billahi fe kadiftera ismen azıyma.E lem tera ilellezıne yüzekkune enfüsehüm belillahü yüzekkı mey yeşaü ve la yüzlemune fetıla.

Vefk İşe Yararmı

Genel olarak sorulan vede sorulmaya devam edecek olan konulardan bir taneside budur. vefkler işe yararmı. Daha önceki konularımızda ne kadar çok alanlarda ne kadar çok çeşidinin olduğuna, nasıl kullanıldığına, yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair pek çok malumatlar verdik. Bu soru sorulduğunda bir kısım kimselerin vereceği cevap şudur. ‘’Evet, vefkler üstadı, ustası, bilen tarafından yapılırsa işe yarar’’

Bu doğru cevap olamaz. Doğru cevap doğru yazılırsa işe yarama ihtimali yüksektir. Yanlış yapıldığı zaman bile etkisi geçici yada azda olsa işe yarayabilir.

En doğru cevabı ise Kuran–ı Kerimden ayetle verelim.

Bakara suresi 117. ayet

بَديعُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

Göklerin, Yerin mübdii, bir emri murad etti mi ona yalnız «ol!» der, oluverir.

Demekki bir şeyin olması için Allah c.c. nın izni ve ‘’Ol’’ demesi gerekliymiş. O halde bizim yapmamız anca Azze ve Celle olan Allahü Telanın izni ve takdiri olursa işe yarar. Hiçbir şeyin olamayacağı gibi VEFKLERİNDE GARANTİSİ OLAMAZ!

Vefk Yaptırmak Günah MI

Vefk büyümüdür,dinen vefk caizmidir günahmıdır, dindeki yeri nedir, gibi sıkça sorulan sorular vardır. Vede bunlara birbirlerinden kopya edilen klasik ve cahilane cevaplar vardır. ”Hayır vefk büyü değildir günah değildir gibi bir cevap verilir.”

İşin aslı şudurki yapılan usule vede niyete bakar.

Örnek olarak diyelimki; karı koca arasını açmak için yada evli bir bayanı yada erkeği baştan çıkarmak yada kendi çıkarlarınız doğrultusunda, o kişileri kullanıp atmak için bir şeyler yapıyor yada yaptırıyorsunuz. Sırf vefk olduğu için günah olmayacak mı? Çok yanlış, ne niyet üzere yapıldıysa o niyet üzere değerlendirilir. zilzal suresi son ayeti olan

femen ye’mel misgale zerratin hayrayyerah ve men ye’mel mis gale zerratin şerrayyerah ‘’

”Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir.Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir’’ ve innemel emalu binniyet hadisi aleyhissalatu vesselamın ”ameller niyete göredir niyetledirbu hadisten açıkca anlaşılacağı üzere sadece vefk değil hayır olmayan şer adına yapılan her şey dinen haramdır. herkes yaptığının karşılığını ama iyi ama kötü bulacaktır

Diğer bir husus ise Vefkler islamiyetle ortaya çıkmadı. İslamiyetten öncede vefkler tılsımlar vardı. Bunların yapım usulleride önemlidir. Yapılan vefkler şeytani usuldende olma ihtimali vadır. Eğer bu tür yapılacak olan bir vefkin yada tılsımın ne şekil olursa olsun bir caizliği söz konusu olamaz. Ancak kişilerin ölüm tehlikesi varsa yapmayacağı zaman (misal şunu yap yoksa seni öldürürüm denip size silah doğrultulmuşsa vb.), işte o zaman zorlayıcı sebeplerden dolayı bazı esneklikler olabilir (olur demiyorum)

Koruma Vefki

cin-sihir-koruma-vefk-tılsım

Kaza ve belalardan, çeşitli şerlerden korunmak için yada büyü sihir bağlılık nazar gibi kötü etkenlerden, cin peri gibi ruhanilerin zararlarından korunmak için yazılır. Bunların içinde düşman şerlerinden korunmak bıçak kurşun gibi harp ve delici aletlerin zararlarından korunmak için, vede akrep yılan gibi zehirli yada yırtıcı hayvanların şerrinden muhafaza olmak için gerekli vesile oluşturulabilir. Koruma denince çok geniş bir kavram oluşabileceği için sayısız özel koruma vefki olabilir. Doğal afetlerden korunma köpekten korunma yıldırım çarpmasından korunma gibi akla hayale gelebilecek pek çok konuda ayrı ayrı koruma görebilirsiniz. Bazen bu korumaların görevlileri gelerek vesile olurken bazen korumadaki yazıların kendine has özelliklerinden dolayı korunma sağlanır. Yani bazı kişilerin iddia ettiği gibi bazı ruhaniler geldiği zaman muskayı yada vefki vs… nin içinde olanı okuyupta vazgeçtiği söylemi çok eksik bir bilgidir.

Sözlümü Kendime Bağlama Büyüsü

Bu uygulama doğru bir medyum hoca ile yapıldığı zaman bir çok kez etkileri görünen sevdiğiniz kişi olan kişi bu nişanlınızda olabilir sözlünüzde olabilir

Bu yöndeki istek ve arzuların olması için aşağıda yer almakta olan ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça okumaya devam eden kimselerin rızık, kısmet, hayır kapıları sonuna kadar açıldığı gibi zikre devam eden müddetinde herkesin gözüne oldukça şirin ve sevimli görünürler. Talep ve müracaatları reddedilmez. Fayda görmek için okuma sayısı … keredir.
Okunacak ayetler bunlardır:

“Mecid” isminin zikri melikleri ve efendileri (yöneticileri) ıslah eder, mülklerini (varlık ve güçlerini artırır. Daha birçok faydalar sağlar . Üçlü vefki aşağıda görüldüğü gibidir.

vefk3

Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk*
Li yeşhedû menâfia lehüm*
Ve kâlel melikü’tûni bihî “nişanlınızın annesinin adı” estahlishü li nefsû fe “nişanlınızın adı” lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn*
Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî*
İnnî veccehtü vechiye “Sizin adınız” lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn*
Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra*
İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ*

Sevdiğin Kişi Senden Ayrı Duramasın Diye Dua

sevdigin-kisi-senden-ayri-duramasin-diye-duaSevdiğin Kişi Senden Ayrı Duramasın Diye Dua, birisini çok sevipte o kişiden sürekli olarak ayrı kalmak zorundaysanız ve bu ayrı kalmalar sizden başka kimseye zarar vermiyorsa, sevdiğiniz kişi bu durumdan rahatsız bile olmuyorsa sevdiğiniz kişinin de sizden ayrı zaman geçirememesi sürekli sizi özlemesi için ona aşk büyüsü yaptırabilirsiniz..Sevdiğin Kişi Senden Ayrı Duramasın Diye Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevdiğiniz kişinin dışarı çıkarken giydiği kıyafetlerden bir tanesinin üzerine aşağıdaki duayı 3 defa okursunuz ve bunu her kıyafet için yapınız.Dua budur: Ya eyyühen nasütteku rabbekümüllezı halekaküm min nefsiv vahıdetiv ve haleka minha zevcelna ve besse minhüma ricalen kesırav ve nisaa* vettekullahellezı tesaelune bihı vel erham innellahe kane aleyküm rakıyba.Ve atül yetama emvalehüm ve la tetebeddelül habise bit tayyibi ve la te’külu emvalehüm ila emvaliküm innehu kane huben kebıra.Ve in hıftüm illa tuksitu fil yetama fenkihu ma tabe leküm minen nisai mesna ve sülase ve ruba’ fe in hıftüm ella ta’dilu fe vahıdeten ev ma leleket eymanüküm zalike edna ella teulu.Ve antün nisae sadükatihinne nıhleh fe in tıbne leküm an şey’im minhü nefsen fe küluhü henıem merıa.Ve la tü’tüs süfehae emvalekümülletı cealellahü leküm kıyamev verzükuhüm fıha veksuhüm ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Vebtelül yetama hatta iza beleğun nikah fe in anestüm minhüm ruşden fedfeu ileyhim emvalehüm ve la te’küluha israfev ve bidaran ey yekberu ve men kane ğaniyyen felyesta’fif ve men kane fekıyran felye’kül bil ma’ruf fe iza defa’tüm ileyhim emvalehüm fe eşhidu aleyhim ve kefa billahi hasıba.Lir ricali nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune ve lin nisai nasıybüm mimma terakel validani vel akrabune mimma kalle minhü evkesür nasıybem mefruda.Ve iza hadaral kısmete ülül kurba vel yetama vel mesakınü ferzükuhüm minhü ve kulu lehüm kavlem ma’rufa.Velyahşellezıne lev teraku min halfihim zürriyyeten dıafen hafu aleyhim felyettekullahe velyekulu kavlen sedıda.İnnellezıne ye’külune emvalel yetama zulmen innema ye’külune fı bütunihim nara ve seyaslevne seıyra.Yusıykümüllahü fı evladiküm lizzekeri mislü hazzıl ünseyeyn fe in künne nisaen fevkasneteyni fe lehünne sülüsa ma terakv ve in kanet vahıdeten fe lene nısf ve li ebeveyhi li külli vahıdüm minhümes südüsü mimma terake in kane lehu veled fe il lem yekül lehu veledüv ve verisehu ebevahü fe li ümmihis sülüs fe in kane lehu ıhvetün fe li ümmihis südüs mim ba’di vesıyyetiy yusıy biha ev deyn abaüküm ve ebnaüküm la tedrune eyyühüm akrabü leküm nef’a ferıdatem minellah innellahe kane alımen hakıma.Ve leküm nısfü ma terake ezvacüküm il lem yekül lehünne veled fe in kane lehünne veledün fe lekümür rubüu mimma terakne mim ba’di vesıyyetiy yusıyne biha ev deyn ve lehünner rübüu mimma teraktüm il lem yekül leküm veled fe in kane leküm veledün fe lehünnes sümünü mimma teraktüm mim ba    di vesıyyetin tusune biha ev deyn ve in kane racülüy yurasü kelaleten evimraetüv ve lehu ehun ev uhtün fe li külli vahıdim minhümes südüs fe in kanu eksera min zalike fe hüm şürakaü fis sülüsi mim ba’di vesıyyetiy yusa biha ev deynin ğayra mudarr vesıyyetem minellah vellahü alımün halım.Tilke hududüllah ve mey yütııllahe ve rasulehu yudhılhü cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıhav ve zalikel fevzül azıym.Ve mey ya’sıllahe ve rasulehu ve yeteadde hududehu yudhılhü naran haledn fıha ve lehu azabüm mühın.

Sevdiğini Kendine Bağlama Duası

Sevdiğini Kendine Bağlama Duası, şüphesiz ki ilişkideki en önemli ikinci unsur bağlılıktır. İlki ise aşktır. Eğer ikisinden birisi yoksa tam bir ayrılık olmaz ama ikisi de yoksa o ilişki zaten çoktan bitmiştir. Ama bağlılık emin olun aşktan çok daha kuvvetlidir. Sevdiğiniz kişinin sizi sevmesi size çok değer vermesi size kopmaz ve zedelenmez bir bağ ile bağlanması için bağlama büyüsü yaptırmalısınız. Bağlama büyüsü etkilidir çünkü kalpleri birbirine doğrultur birbirlerinin iyi ve güzel yanlarını kişi için olan yararlarını şefkatini düşünmeyi ön plana çıkartır ve sevdiğiniz kişi size bağlanmıştır bir kere asla ayrılamaz.Sevdiğini Kendine Bağlama Duası konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Aşağıdaki duayı sevdiğiniz kişinin size bağlanması için kendi saç telinizden uzun bir parça alın ve belki zor olacak ama aşağıdaki duayı tel üzerine 3 düğüm atarak 3 kere her düğüme okuyup üflemelisiniz. Tek bir saç telini ise bağlanmasını istediğiniz kişiye fark ettirmeden yedirmelisiniz.Dua budur: Kulu amenna billahi ve ma ünzile ileyna ve ma ünzile ila ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ve ya’kube vel esbatı ve ma utiye musa ve ıysa ve ma utiyen nebiyyune mir rabbihim* la nüferriku beyne ehadim minhüm ve nahnü lehu müslimun.Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım.Sıbğatellah* ve men ahsenü minellahi sıbğatev ve nahnü lehu abidun.Kul etühaccunena fillahi ve hüve rabbüna ve rabbüküm* ve lena amalüna ve leküm a’malüküm* ve nahnü lehu muhlisun.Em tekulune inne ibrahıme ve ismaıyle ve ıshaka ve ya’kube vel esbata kanu huden ev nesara* kul e entüm a’lemü emillah* ve men azlemü mimmen keteme şehadeten ındehu minellah* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun.Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun.Se yekulüs süfehaü minen nasi ma vellahüm an kıbletihimülletı kanu aleyha* kul lillahil meşriku vel mağrib* yehdı mey yeşaü ila sıratım müstekıym.Ve kezalike cealnakmüm ümmetev vesetal li tekunu şühedae alen nasi ve yekuner rasulü aleyküm şehıda* ve ma cealnel kıbletelletı künte aleyha illa li na’leme mey yettebiur rasule mimmey yenkalibü ala akıbeyh* ve in kanet le kebıraten illa alellezıne hedellah* ve ma kanellahü li yüdıy’a ımaneküm* innellahe bin nasi le raufür rahıym.Kad nera tekallübe vechike fis semai fe lenüvelliyenneke kıbleten terdaha* fevelli vcheke şatnal mescidil haram* ve haysü ma küntüm fevellu vücuheküm şatrah* ve innellezıne utül kitabe le ya’lemune ennehül hakku mir rabbihim* vemallahü bi ğafilin amma ya’melun.Ve le in eteytellezıne utül kitabe bi külli ayetim ma tebiu kıbletek* ve ma ba’duhüm bi tabiın kıblete ba’d* ve leinitteba’te ehvaehüm mim ba’di ma caeke minel ılmi inneke izel le minez zalimın.Ellezıne ateynahümül kitabe ya’rifunehu kema ya’rifune ebnaehüm* ve inne ferıkam minhüm le yektümunel hakka ve hüm ya’lemun.Elhakku mir rabbike fe la tekunenne minel mümterın.Ve li külliv vichetün hüve müvellıha festebikul hayrat* eyne ma tekunu ye’ti bikümüllahü cemıa* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve innehu lel hakku mir rabbik* ve mallahü bi ğafilin amma ta’melun.Ve min haysü haracte fevelli vecheke şatral mescidil haram* ve haysü ma küntüm fe vellu vücuheküm şatrahu li ella yekune linnasi aleyküm hucceh* ilellezıne zalemu minhüm fe la tahşevhüm vahşevnı ve li ütimme nı’metı aleyküm ve lealleküm tehtedun.Kema erselna fıküm rasulem minküm yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkıküm ve yüallimükümül kitabv vel hıkmete ve yüallimüküm ma lem tekunu ta’lemun.Fezkürunı ezkürküm veşküru lı ve la tekfürun.Ya eyyühellezıne amenüsteıynu bis sabri ves salah* innellahe meas sabirın.Ve la tekulu li mey yuktelü fı sebılillahi emvat* bel ahyaüv ve lakil la teş’urun.Ve le neblüvenneküm bi şey’im minel havfi vel cuı ve naksım minel emvali vel enfüsi ves semerat* ve beşşiris sabirın.Ellezıne iza esabethüm müsıybetün kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun.Ülaike alayhim salevatüm mir rabbihim ve rahmetüv ve ülaike hümül mühtedun.İnnes safa vel mervete min şeairillah* fe min haccel beyte evı’temera fe la cünaha aleyhi ey yettavvefe bihima* ve men tetavvea hayran fe innellahe şakirun alıym.İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun.İllellezıne tabu ve aslehu ve beyyenu fe ülaike etubü aleyhim* ve enet tevvabür rahıym.İnnellezıne keferu ve matu ve hüm küffarun ülaike aleyhim la’netüllahi vel melaiketi ven nasi ecmeıyn.Halidıne fıha* la yühaffefü anhümül azabü ve la hüm yünzarun.Ve ilahüküm ilahüv vahıd* la ilahe illa hüver rahmanür rahıym.İnne fı halkıs semavati vel erdı vahtilafil leyli ven nehari vel fülkilletı tecrı fil bahri bima yenfeun nase ve ma enzelellahü mines semai mim main fe ahya bihil erda ba’de mevtiha ve besse fıha min külli dabbetiv ve tasrıfir riyahı ves sehabil müsahhari beynes semai vel erdı le ayatil li kavmiy ya’kılun.

Sevgilinle Birbirinize Hep Aşık Olmak İçin Dua

Sevgilinle Birbirinize Hep Aşık Olmak İçin Dua, ilişkilerdeki en büyük korku en uzun soluklu sorun ise artık eskisi gibi değilsindir. İlk başlardaki ilgi ve sevgi kaybolur bu her ilişkide olur bunu taze tutmak çok zordur. İşte bu nedenle de seven kişi yani sorunu fark eden kişi bunu dile getirir bundan rahatsız olur. Sevmeyen kişi için değişen bir şey yoktur hatta farkında bile değildir. Bu enden le de seven kişinin istediği şey hala aynı şekilde ilk günkü gibi aşk yaşamaktır çünkü kendisi ilk günkü gibi seviyordur belkide çok daha fazla. Bu nedenle aşk büyüsü yaptırın ve inanın ilk günkünden çok daha sağlam ve büyük bir şak olacaktır aranızda.Sevgilinle Birbirinize Hep Aşık Olmak İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Sevgilinizle aranızda aşkı canlandırmak ve alevlendirmek için aşağıdaki duayı sevdiğiniz kişiden alacağınız saç ve tırnak üzerine niyet ederek 3 defa okuyun ve aynı şekilde kendinize de ait saç ve tırnağa ayrıca 3 defa okuyun. Size ait olan parçaları sevdiğinizin göremeyeceği mesela pantalonunun cebine koyu. Sizdekini ise kendi üzerinizde taşıyın.Dua budur: Ve kaletil yehudü leysetin nesar ala şey’iv ve kaletin nesara leysetil yehudü ala şey’iv ve hüm yetlunel kitab* kezalike kalellezıne la ya’lemune misle kavlihim* fallahü yahkümü beynehüm yevmel kıyameti fıma kanu fıhi yahtelifun.Ve men azlemü mimmem menea mesacidellahi ey yüzkera fıhesmühu ve sea fı harabiha* ülaike ma kane lehüm ey yedhuluha illa haifın* lehüm fid dünya hızyüv ve lehüm fil ahırati azabün azıym.Ve lillahil meşriku vel mağribü fe eynema tüvellu fe semme vechüllah* innallahe vasiun alım.Ve kalüttehazellahü veleden sübhaneh* bel lehu ma fis semavati vel ard* küllül lehu kanitün.Bedıus semavati vel ard* ve iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun.Ve kalellezıne la ya’lemune lev la yükellimünellahü ev te’tına ayeh* kezalike kalellezıne min kablihim misle kavlihim* teşabehet kulubühüm* kad beyyennel ayati li kavmiy yukınun.İnna erselnake bil hakkı beşırav ve nezirav ve la tüs’elü an ashabil cehıym.Ve len terda ankel yehudü ve len nesara hatta tettebia milletehüm* kul inne hüdellahi hüvel hüda* ve leinitteba’te ehvaehüm ba’dellezı caeke minel ılmi ma leke minallahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Ellezıne ateynahümül kitabe yetlunehu hakka tilavetih* ülaike yü’minune bih* ve mey yekfür bihı fe ülaike hümül hasirun.Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın.Vetteku yevmel la teczı nefsün an nefsin şey’ev ve la yukbelü minha adlüv ve la tenfeuha şefatüv ve la hüm yünsarun.Ve izibtela ibrahıme rabbühu bi kelimatin fe etemmehünn* kale innı caılüke lin nasi imama* kale ve min zürriyyetı* kale la yenalü ahdiz zalimın.Ve iz cealnel beyte mesabetel lin nasi ve emna* vettehızu mim mekami ibrahıme müsalla* ve ahidna ila ibrahıme ve ismaıyle en tahhira veytiye lit taifıne vel akifıne ver rukkeıs sücud.Ve iz kale ibrahımü rabbic’al haza beleden aminev verzuk ehlehu mines semerati min amene minhüm billahi vel yevmil ahır* kale ve men kefera fe ümettiuhu kalılen sümme adtarruhu ila azabin nar* ve bi’sel mesıyr.Ve iz yerfeu ibrahımül kavaıde minel beyti ve ismaıyl* rabbena tekabbel minna* inneke entes semıul alım.Rabbena vec’alna müslimeyni leke ve min zürriyyetina ümmetem müslimetel leke ve erina menasikena ve tüb aleyna* inneke entet tevvabür rahıym.Rabbena veb’as fıhim rasulem minhüm yetlu aleyhim ayatike ve yüallimühümül kitabe vel hıkmete ve yüzekkıhim* inneke entel azızül hakım.Ve mey yerğabü ammileti ibrahıme illa men sefihe nefseh* ve le kadıstafeynahü fid dünya* ve innehu fil ahırati le minas salihıyn.İz kale lehu rabbühu eslim kale eslemtü li rabbil alemın.Ve vassa biha ibrahımü benıhi ve ya’kub* ya beniyye innellahestafa lekümüd dıne fe la temutünne illa ve entüm müslimun.Em küntüm şühedae iz hadara ya’kubel mevtü iz kale li benıhi ma ta’büdune mim ba’dı * kalu na’büdü ilaheke ve ilahe abaike ibrahıme ve ismaıyle ve ishaka ilahev vahıda* ve nahnü lehu müslimun.Tilke ümmetün kad halet* leha ma kesebet ve leküm ma kesebtüm* ve la tüs’elune amma kanu ya’melun.Ve kalu kunu huden ev nesara tehtedu* kul bel millete ibrahıme hanıfa* ve ma kane minel müşrikın.

Sevdiğinle Aranıza Mesafe Girmemesi İçin Dua

Sevdiğinle Aranıza Mesafe Girmemesi İçin Dua, sevdiğiniz kişi ile bu seferki sorununuz ise mesafeler. Sorun bitmez ilişkilerde ve özellikle sevgisiz ilişkilerde. Sevdiğiniz kişiden ayrı zaman geçirdiğinizde ortama bile adapte olamayıp mutlu olamayıp yine onu düşünüp yine onun yanında olmak isteyip onunda gayet güzel ve eğlenceli vakit geçirmesi sizi düşünüp özlememesi sorundur. Bu katlanılamaz bir şey ben bile yazarken sinirleniyorum. Her insan hak ettiğiniz almalı. İyiyi de kötüyü de insan ne hak ediyorsa yaşamalı. Ben neden bu kadar çok seven insanın yanındayım, çünkü zamanında burada yazdığım her şeyi tek tek yaşadım ben burada yaşadığım sorunları ve bulduğum çözümleri yazıyorum. İşte bu nedenle de seven kalbe verdiğim değer her şeyden çok. Aşk büyüsü taptırmak ise seven kişinin sevdiği kişiden aynı derecede karşılık bekleyen kişinin yaptıracağı en akıllıca şeydir..Sevdiğinle Aranıza Mesafe Girmemesi İçin Dua konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. İsterseniz aşağıdaki duayı da okuyabilirsiniz. Sevdiğiniz kişi sizden her uzaklaştığında onun bir fotoğrafını alın ve fotoğrafın yüzüne kendi kanınızdan bir damla damlatın. Aşağıdaki duayı kanı yüze yayarak 11 defa okuyun. O an sevdiğiniz kişinin sizi düşündüğünü ve özlediğini hayal edin. Sevdiğiniz kişi o an sizi düşünür  ve içine sizden ayrı kaldığı için sıkıntı düşer. Siz arar yanınıza gelir.Dua budur: Bi’semeşterav bihı enfüsehm ey yekfüru bi ma enzelellahü bağyen ey yünezzilellahü min fadlihı ala mey yeşaü min ıbadih* fe bau bi ğadabin ala ğadab* ve lil kafirıne azabüm mühın.Ve iza kıyle lehüm aminu bi ma enzelellahü kalu nü’minü bima ünzile aleyna ve yekfürune bi ma veraehu ve hüvel hakku müsaddikal lima meahüm* kul fe lime taktülune embiyaellahi min kablü in küntüm mü’minın.Ve le kad caeküm musa bil beyyinati sümmettehaztümül ıcle mim ba’dihı ve entüm zalimun.Ve iz ehazna mısakaküm ve rafa’na fevkakümüt tur* huzu ma ateynaküm bi kuvvetiv vesmeu* kalu semı’na ve asayna ve üşribu fı kulubihimül ıcle bi küfrihımv kul bi’sema ye’müruküm bihı ımanüküm in küntüm mü’minın.Kul in kanet lekümüd darul ahıratü indellahi halisatem min dunin nasi fe temennevül mevte in küntüm sadikıyn.Ve ley yetemennevhü ebedem bima kaddemet eydıhim* vallahü alımüm biz zalimın.Ve le tecidennehüm ahrasan nasi ala hayah* ve minellezıne eşraku yeveddü ehadühüm lev yüammeru elfe seneh* ve ma hüve bi müzahzihıhı minel azabi ey yüammer* vallahü besıyrum bima ya’melun.Kul men kane adüvvel licibrıle fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi müsaddikal lima beyne yedeyhi ve hüdev ve büşra lil mü’minın.Men kane adüvvel lillahi ve melaiketihı ve rusülihı ve cibrıle ve mıkale fe innellahe adüvvül lil kafirın.Ve le kad enzelna ileyke ayatim beyyinat* ve ma yekfüru biha illel fasikun.E ve küllema ahedu ahden nebezehu ferıkum minhüm* bel ekseruhüm la yü’minun.Ve lemma caehüm rasulüm min ındillahi müsaddikul lima mealhüm nebeze ferıkum minellezıne utül kitab* kitabellahi verae zuhurihim ke ennehüm la ya’lemun.Vettebeu ma tetlüş şeyatıynü ala mülki süleyman* ve ma kefera süleymanü ve lakinneş şeyatıyne keferu yüallimunen nasas sıhra ve ma ünzile alel melekeyni bi babile harute ve marut* ve ma yüallimani min ehadin hatta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür* fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihı beynel mer’i ve zevcih* ve ma hüm bi darrıne bihı min ehadin illa bi iznillah* ve yeteallemune ma yedurruhüm ve la yenfeuhüm* ve le kad alimu le menişterahü ma lehu fil ahırati min halakıv ve le bi’se ma şerav bihı enfüsehüm* lev kanu la’lemun.Ve lev ennehüm amenu vettekav le mesubetüm min ındillahi hayr* lev kanu ya’lemun.Ya eyyühellezıne amenu la tekulu raına ve kulünzurna vesmeu* ve lil kafirıne azabün elım.Ma yeveddüllezıne keferu min ehlil kitabi ve lel müşrikıne ey yünezzele aleyküm min hayrim mir rabbiküm* vallahü yehtessu bi rahmetihı mey yeşa’* vallahü zül fadlil azıym.Ma nensah min ayetin ev nünsiha ne’ti bi hayrim minha ev misliha* e lem ta’lem ennellahe ala külli şey’in kadır.E lem ta’lem ennellahe lehu mülküs semavati vel ard* ve ma leküm min dunillahi miv veliyyiv ve la nasıyr.Em türıdune en tes’elu rasuleküm kema süile musa min kabl* ve mey yetebeddelil küfra bil ımani fe kad dalle sevaes sbil.Vedde kesırum min ehlil kitabi lev yerudduneküm mim ba’di ımaniküm küffara* hasedem min ındi enfüsihim mim ba’di ma tebeyyene lehümül hakk* fa’fu vasfehu hatta ye’tiyellahü bi emrih* innellahe ala külli şey’in kadır.Ve ekıymus salate ve atüz zekah* ve ma tükaddimu li enfüsiküm min hayrin teciduhü ındellah* innellahe bi ma ta’melune besıyr.Ve kalu ley yedhulel cennete illa men kane huden ev nesar* tilke emaniyyühüm* kul hatu bürhaneküm in küntüm sadikıyn.Bela men esleme vechehu lillahi ve hüve muhsinün fe lehu ecruhu ınde rabbihı ve la havvfün aleyhim ve la hüm yahzenun.

Mükemmel Aşk Duası

Mükemmel Aşk Duası, mükemmel insan yoktur ve eğer insanlar mükemmel değilse yaşadıkları aşklar nasıl mükemmel olur ki, sevdiğiniz kişinin hiçbir kusurunu görmeden onun mükemmel olduğunu düşünüyorsanız da aşkınız da ilişkinizde bir sorun vardır ve mükemmel değildir demek ki sıkıntı kişilerdedir. Mükemmel aşk için olması gereken iki kişinin mükemmel aşık olmasıdır. Mükemmel aşk içinde aşk büyüsü yaptırmalısınız.Mükemmel Aşk Duası konusu hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Mükemmel bir aşk için aşağıdaki duayı okumalısınız ama kolay değil zordur. 11 gün boyunca okunur bu dua ve abdestli olunur tövbe çekilir namaz kılınır. Duayı okumadan önce her defasında 7 yasin okuyarak desteklersiniz. 3 defa aşağıdkai duayı okuyup 7 defa yasin okuyarakta bitirirsiniz.Dua budur: Ya eyyühellezıne amenu iza darabtüm fı sebılillahi fe tebeyyenu ve la tekulu li men elka ileykümüs selame leste mü’mina tebteğune aradal hayatid dünya fe ındellahi meğanimü kesırah kezalike küntüm min kablü fe mennellahü aleyküm fe tebeyyenu innellahe kane bi ma ta’melune habıra.La yestevil kaıdune minel mü’minıne ğayru ülid darari vel mücahidune fı sebılillahi bi emvalihim ve enfüsihim feddalellahül mücahidıne bi emvalihim ve enfüsihim alel kaıdıne deraceh ve küllev veadellahül husna ve feddalellahül mücahidıne alel kaıdıne ecran azıyma.Deracatim minhü ve mağfiratev ve rahmehv ve kanellahü ğafurar rahıyma.İnnellezıne teveffahümül melaiketü zalimı enfüsihim kalu fıme küntüm kalu künna müstad’afıne fil ard kalu e lem tekün erdullahi vasiaten fe tühaciru fıha fe ülaike me’vahüm cehennem ve saet mesıyra.İllel müstad’afıne miner ricali ven nisai vel vildani la yestetıy’une hıyletev ve la yehtedune sebıla.Fe ülaike asellahü ey ya’füve anhüm ve kanellahü afüvven ğafura.Ve mey yühacir fı sebılillahi yecid fil erdı mürağamen kesırav veseah ve mey yahruc mim beytihı mühaciran ilellahi ve rasulihı sümme yüdrikhül mevtü fe ad vekaa ercuhu alellah ve kanellahü ğafurar rahıyma.Ve iza darabtüm fil erdı fe leyse aleyküm cünahun en taksuru mines salah in hıftüm ey yeftinekümüllezıne keferu innel kafirune kanu leküm adüvvem mübına.Ve iza künte fıhim fe ekamte lehümüs salate feltekum taifetüm minhüm meake vel ye’huzu eslihatehümv fe iza secedu felyekunu miv veraikümv velte’ti taifetün uhra lem yüsallu fel yüsallu meake vel ye’huzu hızrahüm ve eslihatehüm veddellezıne keferu lev tağfülune an eslihatiküm ve emtiatiküm fe yemılune aleyküm meyletev vahıdehv ve la cünüha aleyküm in kane bi küm ezem mim metarin ev küntüm merda en tedau eslihateküm ve huzu hızrakümv innellahe eadde lil kafirıne azabem mühına.Fe iza kadaytümüs salate fezkürullahe kıyamev ve kuudev ve ala cünubiküm fe izatme’nentüm fe ekıymüs salah innes salate kanet alel mü’minıne kitabem mevkuta.Ve la tahinu fibtiğail kavm in tekunu te’lemune fe innehüm ye’lemune kema te’lemune ve tercune minellahi mala yercun ve kanellahi alımen hakıma.İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı li tahküme beynen nasi bima erakellah ve la tekül lil hainıne hasıyma.Vestağfirillah innellahe kane ğafurar rahıyma.Ve la tücadil anillezıne yahtanune enfüsehümv innellahe la yühıbbü men kane havvanen esıma.Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minellahi ve hüve meahüm iz yübeyyitune ma la yerda minel kavl ve kanellahü bi ma ya’melune mühıyta.Ha entüm haülai cadeltüm anhüm fil hayatid dünya fe mey yücadilüllahe anhüm yevmel kıyameti em mey yekunü aleyhim vekıla.Ve mey ya’mel suen ev yazlim nefsehu sümme yestağfirillahe yecidillahe ğafurar rahıyma.Ve mey yeksib ismen fe innema yeksibühu ala nefsih ve kanellahü alımen hakıma.Ve mey yeksib hatıy’eten ev ismen sümme yermi bihı berıen fe kadıhtemele bühtanev ve ismem mübına.Ve lev la fadlüllahi aleyke ve rahmetühu lehemmet taifetüm minhüm ey yüdılluk ve ma yüdıllune illa enfüsehüm ve ma yedurruneke min şey’ ve enzellellahü aleykel kitabe vel hıkmete ve allemeke ma lem tekün ta’lemv ve kane fadlüllahi aleyke azıyma.La hayra fı kesırim min necvahüm illa men emera bi sadekatin ev ma’rufin ev ıslahım beynen nas ve mey yef’al zalikebtiğae merdatillahi fe sevfe nü’tıhi ecran azıyma.Ve mey yüşakıkır rasule mim ba’di ma tebeyyene lehül hüda ve yettebı’ ğayra sebılil mü’minıne nüvellihı ma tevella ve nuslihı cehennem ve saet mesıyra.İnnellahe la yağfiru ey yüşrake bihı ve yağfiru ma dune zalike li mey yeşa’ ve mey yuşrik billahi fe kad dalle dalalem beıyda.İy yed’une min dunihı illa inasa ve iy yad’une illa şeytanem merıda.leanehüllah ve kale le ettehızenne min ıbadike nasıybem mefruda.Ve le üdıllennehüm ve le ümenniyennehüm ve le amürrannehüm fe le yübettikünne azanel en’ami ve le amürannehüm fe le yüğayyirunne halkallah ve mey yettehıziş şeytane veliyyem min dunillahi fe kad hasira husranem mübına.Yeıdühüm ve yümennıhim ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura.Ülaike me’vahüm cehennemü ve la yecidune.Vellezıne amenu ve amilus salihati senüdhılühüm cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ebeda va’dellahi hakka ve men asdeku minellahi kıyla.Leyse bi emaniyyiküm ve la emaniyyi ehlil kitab mey ya’mel suey yücze bihı ve la yecid lehu min dunillahi veliyyev ve la nesıyra.

Erkeği peşinden koşturmak için dua

Sevdiğiniz erkekğin ilgisini çektirmek ve onun devamlı peşinde koşmasını için okuyabilceğiniz ve yaptırabilceğiniz bazı vefk uygulamaları vardır.Bu vefk uylamaları ile beraber okunan bu örneği aşadadır.

Allahu lâ ilahe illa Hûvel Hayyul Kayyûm! Allahu lâ ilahe illa Huvel aliyyul Hâkim. Allahu lâ ilâhe illa huves Semiul Alim. Allahu lâ ilahe illa Huver-Rahmanürrahim. Allahu lâ ilahe illa Huvel Vahidul Ehad. Allahu lâ ilahe illa Huvel Ferdül Varid Allahu lâ ilahe illa Huve Raufur Rahim. Allahu lâ ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim. Allahu lâ ilahe illa Huvez-Zahirül Batınû. Allahu lâ ilahe illa Huvel Ahadus-Samedû. Allahu lâ ilahe illa Huvel Fettah’ul Alim. Allah’u lâ ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim. Allahu lâ ilahe illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan. Allahu lâ ilahe illa Huvel Adir’ul Kahiru. Allahu lâ ilahe illa Huver-Rafiûl Alim. Allahu lâ ilahe illa Huver-Rabbül rş’il Azim. Allahu iâ ilahe illa Huvel Melikul Kuddüs. j    Allahu lâ ilahe illa Huvel Hamdul Mubin. Allahu iâ ilahe illa Huvel Bais’ul Varis. Allahu lâ ilahe illa Huvel

Esmaûl Hûsna. Huvel Hayy’u lâ ilahe illa Huve Fadi’u Muhlisine Lehuddiyn. Subhane birahmetike yâ erhamerrahimin. Velhamdû-lillahi Rabbil alemin.

işbu Şahmeran duasını her kim ki kısmet için okursa

kısmeti açılır, satılmayan mal için okursa en kısa bir zamanda malı satılır. Her hangi bir niyet için okunsa ol niyeti hasıl olur. Bahsetmiş olduğum bu dua’nm Azameti çok büyüktür. Okuyan kimse hiç bir zaman mahrum kalmaz. Çok defa denenmiştir. Bu dua’ya yedi gün aralıksız devam edin, bu askarisidir. İş için yedi gün, satılmayan mal için onbir defa, kısmet açmak için yirmi bir defa’dır. Allahû Zülcelal hazretleri yapmış ve yapacak olduğunuz duaları harfiyen kabul eylesin amin.

Kısmetinizin açılabilmesi için dua

Bismillahirrahanirrahim
Allahümme salli ala muhammedin ve ala ali muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve ala ali ibrahim . İnneke hamiydun meciyd . Allahumme barik ala muhammedin ve ala ali muhammed . Kema barekte ala ibrahime ve ala ali ibrahim . İnneke hamiydün meciyd.

Bu duayı … defa okuyunuz.

 

Bu meliklerin ve sultanların tılsımıdır. Bunu yazarken mutlaka temiz olmalı ve güzel kokular sürünmüş olmalısın. Sonra yüksek bir yere oturarak atın eyer örtüsü üzerine eğer bu bulunmaz ise bir cam üzerine yaz ve sonra bu su ile yıka, suyunu da sevdiğin kimsenin (veya kastettiğin) yolu üzerine dök. Yazılacak şey budur.

Okul çağındaki çocuklar evde ne yemeli?

Uzmanlar, çocukların doğru beslenme alışkanlıkları kazanarak dengeli beslenmelerine dikkat çekiyor. Özellikle günün en az bir öğününü okulda ya da ev dışında tüketmek durumunda kalan okul çağındaki çocukların, günü sağlıklı bir menüyle tamamlamaları için Sodexo Entegre Hizmet Yönetimi Diyetisyeni Sibel Mumcu önerilerde bulundu.

Mumcu, çocukların ihtiyacı olan besinlerin yaş grubuna göre farklılık gösterdiğini belirterek “Çocukların dengeli beslenmeleri için evde ve okulda yedikleri yemeklerin birbirini tamamlaması gerekir” dedi.

Çocuklara, sağlıklı ve dengeli bir beslenme alışkanlığı kazandırılması gerektiğine dikkat çeken Mumcu, ailelere çocuk beslenmesiyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Mumcu, sağlıklı büyüme ve gelişmenin yalnızca dengeli bir beslenme ile sağlanabileceğini belirterek “Çocuğun okulda ne yediği mutlaka takip edilmeli ve günü ihtiyacı olan diğer besinleri alarak bitirmesi için evde yedikleriyle tamamlayıcı bir menü oluşturulması gerekir” dedi.

Hangi yaş grubu hangi besini almalı?

Mumcu çocukların ihtiyacı olan enerji ve besin grupları hakkında da bilgi verdi. “Bütün besinler, içerdikleri besin öğeleri bakımından birbirine benzeyen 4 grupta toplanır. Yağlar ve şekerler ise ayrıca değerlendirilir. Çocukların harcadıkları enerji yetişkinlerden fazladır. Bu dönemde büyüme ve gelişme süreci hızla ilerlediği için, çocukların okuldaki beslenmesi düzenlenirken, bulundukları yaş grubu, enerji, protein, vitamin ve mineral gereksinimleri göz önünde bulundurulmalıdır” dedi.

Örnek çocuk menüsü nasıl olmalıdır?

Mumcu, 8 yaşındaki bir çocuğun yemesi gereken örnek menüyü şu şekilde sıraladı:

Okulda kahvaltıda

* Peynir

* Omlet

* Tereyağı-bal

* Bir bardak süt

Öğle yemeğinde

* Bir porsiyon köfte/et yemeği

* Bir porsiyon bulgur pilavı

* Bir dilim ekmek

* Bir kase çorba

* Bir porsiyon salata

Ara öğünde

* Bir porsiyon meyve

Akşam yemeğinde

* Bir porsiyon etli sebze yemeği

* Bir kase yoğurt

* Bir porsiyon pilav veya makarna

* Bir-iki ince dilim ekmek

* Bir-iki porsiyon meyve

Bu şekilde bir beslenme tablosu izleyen çocuklar, ortalama günlük ihtiyaçlarını karşılamış olacaklardır.

Majestelerinin aday listesi

Kavganın tek sebebi 7 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek aday listesi. AK Parti’nin seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, o gün saat 17.00 sularında koruma ordusu eşliğinde kimin listesini teslim edecek?

Majestelerinin listesini mi, yoksa genel başkan ve başbakanın listesini mi?  Çözüm süreci ve Dolmabahçe görüşmesi bahanesi “gözünün üzerinde neden kaşın var?” itirazından hallice değil. Doğrudan Majestelerinin ruhunu temsil eden Yalçın Akdoğan’ın başında bulunduğu bir toplantıyı, ruhun sahibi neden uygun bulmaz ki? Hükümeti ve İktidar Partisi’ni Türkiye’nin en hassas sorunu konusunda köşeye sıkıştırmaktan muradı ne olabilir?

“Kriz varsa büyüt, yoksa yönetebileceğin bir kriz çıkart”; Erdoğan’ın başarısının sırrını bu basit prensipte bulabilirsiniz. Bu siyasî yöntem kriz çözme sorumluluğunu her defasında karşı tarafa yüklüyor ve genel olarak sonuç alıyor. Erdoğan’ın “Dolmabahçe itirazı”nı “kriz çıkartıp fırsat yakalama” taktiği olarak okursanız, asıl meydan savaşının aday listeleri için verildiğini görebilirsiniz. Nitekim Arınç, Erdoğan’a “elini gördüm” anlamına gelen “İki ay sonra seçimlere gireceğiz ve Hükümetimiz görevine devam edecek” cevabı ile, seçimler üzerinden bir iktidar rekabetini ifşa ediyor.

Safrasından-firesinden arındırarak bu polemiği “Majestelerinin Hükümeti krizi” olarak ele alabilirsiniz.

Erdoğan, ısrarla 7 Haziran’ı, başkanlık sistemine “yasal veche kazandırmak” olarak tanımlıyor ve geride bıraktığı partinin de hükümetin de bu şekilde görmesini istiyor. Seçimlerde, Türkiye’yi başkanlık sistemine taşımakla görevli bir “kurucu meclis” oluşacak ve bugünkü fiilî durum anayasasına kavuşacak. Erdoğan’ın bu kişisel talebinin bir dizi zorluğu var. Bugün, aktüel olarak krize yol açmasının sebebi ise bu “fiilî durum”da saklı. Erdoğan parlamenter sistemin “bekleme odasına alındığını”, “mevcut uygulamaya anayasal zemin kazandırana ve yeni sisteme geçilene kadar böyle devam edeceğini” söylüyor. “Mevcut uygulama” yani “fiilî durum”, “mevcut anayasa” karşısında ne anlam taşıyor? Erdoğan farkında olmadan anayasayı tanımadığını ve kendisini anayasa ile bağlı görmediğini ilan etmiş oluyor. Yasadan almadığı yetkiyi kullanan iktidar sahibine ne deniyordu? Tek kelime ile, “diktatör”.

Kerameti anayasada değil kendisinde menkul bir cumhurbaşkanı, ülkeyi anayasayla bağlı olmadan başkanlık sistemi ile yönettiğini, bunun için parlamenter sistemi askıya aldığını, yani bir diktatör olduğunu öne sürüyor; Bülent Arınç da tam olarak bu iddiaya cevap veriyor. Arınç’ın verdiği cevabın asıl esaslı kısmı, Hükümet’in cumhurbaşkanına değil, Meclis’e ve halka karşı sorumluluğunu, dolayısıyla cumhurbaşkanının “sorumsuzluğunu” hatırlatması. “Hesabı sen değil, biz vereceğiz” diyor. Arınç “ülkeyi hükümet yönetir” derken, Erdoğan’a “sen yönetemezsin” ihtarında bulunuyor. Bu arada “parlamenter sistemin bekleme odasına alınması” tezine de, “fiili durum”u tanımadığını göstererek Erdoğan’a haddini bildirmiş oluyor. “Had” kelimesi “sınır” anlamına geliyor, yoksa Ceza Kanunu’nun 299. maddesi elbette Arınç’ı da bağlıyor.

Hükümet’in Arınç’ın ağzından çektiği ayarda, Erdoğan’ın baş edemeyeceği çok önemli bir teknik üstünlük var. Arınç, Erdoğan’la kamuoyu önünde polemiğe girerek “krizi sadece sen değil biz de tırmandırırız” diyerek, elindeki silahı çekip almış ve “hodri meydan” demiş oluyor.

Dolmabahçe fotoğrafı üzerinden başkanlık sistemi propagandası ve “majestelerinin aday listesi” hamlesi Arınç’ın tırmandırdığı polemik ile ters tepmiş oldu. Artık listeyi Erdoğan tek başına yapamaz. Muhtemelen çıkartıp da yönetemediği krizlerde yaptığı gibi bir “U” dönüşü yapacak ve AK Parti’nin nihaî aday listesi Erdoğan’ın bir miktar nüfûz ettiği, ama Davutoğlu’nun damgasını taşıyan bir liste olacak. Aynı zamanda başkanlık sistemi referandumu da seçimin kalpgâhından uzaklaşacak.

Neden? Cevap aslında Arınç’ın söyledikleri arasında var. Davutoğlu, Erdoğan listesi ile hem seçimi kazanamaz hem de seçim sonrası siyasî kariyerini sürdüremez. Üstelik hükümet de parti de uzaktan kumanda ile sorumsuz bir cumhurbaşkanı eliyle yönetilemez.

Majestelerinin hükümeti başkanlık sistemi yerine galiba şimdilik meşrutî monarşiyi savunuyor.

Google Haber Botu:Zaman.com.tr

Yazar :Mümtaz’er Türköne

KPSS’de başarılı olanları düşük sözlü notlarıyla elediler: Torpili gizleme telaşı

Adalet Bakanlığı’nın personel alımlarında ortaya çıkan torpil skandalı genişliyor. KPSS’de düşük puan almalarına rağmen, mülakatta 100 tam puan verilerek kazanması sağlananların deşifre olmasından sonra yeni taktik geliştirildi. Kamuoyunun tepkisinden çekinildiği için, bu kez almak istedikleri isimlere, sözlüde 98,33, 96,66 gibi küsuratlı puanlar verildi. KPSS’den yüksek not alanlar ise mülakatta 45-50 arası düşük puanlar verilerek elendi.

Bakırköy Adliyesi zabıt kâtipliği mülakatında yaşanan skandal, Çağlayan’a sıçradı. İstanbul Adliyesi’ne 166, Gaziosmanpaşa’ya 50 olmak üzere 216 zabıt kâtibi alımı için 560 aday 9-11 Mart’ta sözlü sınava çağrıldı. 216’sının mülakat sonrası işe alındığı duyurulurken verilen sözlü puanları torpil iddiasını gündeme getirdi. 99 aday 100, diğer adaylar 90 ve üzeri küsuratlı puanlar aldı. 23 kişiye 96.66, bazı adaylara da 98.33 gibi ilginç puanlar verilmesi torpili saklama telaşı olarak değerlendirildi.

    Zabıt kâtipliği için özel eğitim alan adalet meslek yüksekokulu ile fakülte mezunlarının elenmesi soru işaretlerini artırdı. KPSS’de en yüksek puanı alan adaylar, sözlü sınavda çok düşük puanla elendi. KPSS’den 70 alan S.D., 100 sözlü puanıyla zabıt kâtibi oldu. 92 KPSS puanı olan D.E. ise düşük sözlü notu sebebiyle elendi. Lise mezunu A.Ö., 70 KPSS puanı ve 100 sözlü notu ile kâtip olurken fakülte mezunu M.B., 85 KPSS puanına rağmen 65 sözlü puanıyla hayaline ulaşamadı.

Bakırköy Adliyesi’nde de yeni skandal ortaya çıktı. KPSS’den 70 ve üzeri alan ancak yerleştirilmek istenmeyen adaylar 40-50 arası mülakat notuyla elendi. Kazanması istenen adaylara ise KPSS dikkate alınmadan 90-95 puan verildi. 100 verilmemesi torpil iddialarını örtme çabası olarak değerlendirildi. 89 KPSS puanlı E.M., 46,67 sözlü sınav puanı ile elendi. KPSS puanı 70 olan Ö.A, 95 sözlü notu ile kâtip oldu.

Bakırköy Adliyesi’ndeki zabıt kâtipliği mülakatındaki torpil skandalının bir benzeri de Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yaşandı. Daha önce işe alınanlara verilen yüksek mülakat puanı, bu defa Çağlayan’daki işe alınacak zabıt kâtiplerine verildi. KPSS’de en yüksek puanı alan aday ise sözlü mülakatta çok düşük puan verilerek elendi. Torpilli adayları gizlemek için bu defa en yüksek puan olan 100 yerine, 98,33 gibi küsuratlı puanlar verilmesi dikkat çekti. Bu, kazanamayan adaylar arasında torpili saklama telaşı olarak değerlendirildi. Zabıt kâtipliği için özel eğitim alan adalet meslek yüksekokulu mezunları ile üniversite mezunlarının elenmesi soru işaretlerini artırdı.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Adliyesi’ne 166 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne 50 kişi olmak üzere toplam 216 zabıt kâtibi alacağını açıkladı. 21 Şubat’taki uygulama sınavının ardından, 9-11 Mart arasında 560 aday sözlü sınav için çağrıldı. Bunlardan 216’sı sözlü mülakat sonrası işe alındığı İstanbul Adliyesi internet sitesinden açıklandı. Ancak sözlü sınavda verilen puanlar torpil şüphesini gündeme getirdi. Seçilen 99 adaya 100 puan verilirken, dikkat çekmesin diye diğer adaylara da 90 ve üzerinde küsuratlı puanlar verilmesi iddiaların güçlenmesine neden oldu. Zabıt kâtibi 23 adaya verilen 96,66 puan ve bazı adaylara verilen 98,33 gibi ilginç puanlar torpili saklama telaşı olarak nitelendirildi.

KPSS’Sİ EN YÜKSEK ADAY SÖZLÜYLE ELENDİ

İstanbul Adliyesi tarafından yapılan sözlü sınav sonucu elenen birçok adayın yüksek KPSS sınavına rağmen aldıkları düşük puanlardan elendiği ortaya çıktı. Düşük KPSS puanlarına rağmen 100 puan sözlü sınav notu ile zabıt kâtibi olan adayların olması tekrar torpil iddialarını gündeme getirdi. KPSS’den 70 alan S.D.’nin sözlü sınavdan 100 alarak zabıt kâtibi olduğu görüldü. KPSS’den 92 puan alan ve başvuranlar arasında en başarılı olarak öne çıkan D.E.’nin düşük sözlü sınav notu nedeniyle elendiği ortaya çıktı. Teknik lise mezunu olan G.Y., 70 KPSS puanı ve 100 sözlü sınav notu ile zabıt kâtibi olurken adalet meslek yüksekokulu okuyan F.S.’nin 85 KPSS puanına rağmen sözlü sınav notu yüzünden elenmesi dikkat çekti. Lise mezunu A.Ö., 70 KPSS puanı ve 100 sözlü sınav notu ile zabıt kâtibi olurken üniversite mezunu M.B., 85 KPSS puanına rağmen 65 sözlü sınav puanı nedeniyle zabıt kâtibi olma hayallerine ulaşamadı. 71 KPSS puanı alan M.İ. sözlü sınavda 100 puan alarak zabıt kâtibi olurken A.S.B. 89 puan gibi yüksek KPSS notuna rağmen sözlü sınavdan aldığı 63 puan ile elendi.


Torpilli adayı işe almak için KPSS’yi sıfırladılar

Bakırköy Adliyesi’ndeki yeni skandalda sözleşmeli zabıt kâtipliğinde elenen adaylara verilen sözlü sınav puanlarının belirli bir sistem ile verilmesi dikkat çekerken zabıt kâtibi yapılan adayların bu puanlama dışında tutulduğu görüldü. Hazırlanan sözlü sınav sistemi ile KPSS puanı arttıkça sözlü sınav puanı azalırken VIP adaylar bu işlemin dışında tutuldu. 80 üzeri birçok adayın 46,67 sözlü sınav puanı ile elenmesi KPSS’nin önemi kalmadığı yorumlarına neden oldu. Özellikle 100 puan verilmemesi torpil iddialarının örtme çabası olarak değerlendirildi. Örneğin 89 KPSS puanlı E.M., 46,67 sözlü sınav puanı ile elendi. Buna rağmen KPSS puanı 70 olan Ö.A, 95 sözlü sınav notu ile zabıt kâtibi oldu. KPSS’den 87 puan alan S.İ, sözlü sınavdan 46,67 puan alarak elenirken KPSS’den 72 alan H.K, 95 puan alarak asil listeye girdi. KPSS’den 86 puan alan S.S’ye sözlü sınavda 46,67 verildi ve elendi. KPSS’den 70 puan alan A.K 93,33 sözlü sınav puanı ile zabıt kâtibi oldu.

Google Haber Botu:Zaman.com.tr

Görücü gelmesi için dua

Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdü lillâhiüezî enzele aiâ abdihil’kitâbe ve iem yec’al lehû ıvecâ (1). Kayyimen’liyünzira be’sen şe-diyden min iedünhü, ve yübeşşirairnu’mmiynelleziy-ne ya’melûnessâiihâti enne lehüm ecran hasenâ (2). Mâkisiyne fîlıi ebedâ (3). Ve yünziraileziyne kâlûtte-hazelfahü veledâ (4).

Mâ lehüm bihî min ilmin ve lâ iiâbâihim, kebürat kelimeten tahrucü min efvâhihim, inyekûlûne illâ ke-zibâ (5). Fele’alleke bahı’un nefseke alâ âsârihîm in-Iem yü’minû bihâzel hadiysi esefâ (6). İnnâ ce’alnâ mâ alel’ardı ziyneten lehâ lineblüvehüm eyyühüm ahsenü ameli (7). Ve innâ lecâ’ilûne mâ aleyhâ sa’ıy-den cüruzâ (8). Em hasibte enne aşhâbelkehfi verra-kıymi kânû min âyâtinâ acebâ (9). İz evelfityetü ilel-kehfi fekâlû rabbenâ âtinâ min ledünke ranmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ (10). Federabnâ alâ âzâ-nihim filkehfi siniyne adedâ (11). Sümme be’asnâhüm linâ’ieme eyyülhızbeyni ahsâ limâ lebîsû emedâ (12). Nahnü nakussu aleyke nebe’ehüm bilhakk, innehüm fityetün âmenû birabbihim ve zidnâhüm hüdâ (13). Ve rabetnâ alâ kulûbihim iz kâmû fekâlû rabbünâ rabbiis-semâvâti vel’ardı len ned’uve min dûnihl ilahen lekad kulnâ izen şetatâ (14). Hâülâi kavmünettehazû min dû~ nihî âliheh. Lev lâ ye’tûne aleyhim bisultânin beyyin. Fernen ezlemü mimmenifterâ alellâhi kezibâ (15). Ve izi’tezeltümûhüm ve mâ ya’büdûne illallâhe fe’vû ilel-kehfi yenşurleküm rabbüküm min rahmetihî ve yühey-yîleküm min emriküm mirfekâ (16). Ve teraşşemse izâ tala’at tezâveru ankehfihim zâtelyemiyni ve izâ garabet takriduhüm zâteş’şimâlî ve hüm fî fecvetim minh. Zâü-ke min âyâtillâh, mey yehdillâhü fehüvelmühted, ve mey yudlil felen tecide lehü veliyyen murşidâ (17). Ve tahsebühüm eykâzen vehüm rukûd. Ve nükallibühüm zâtel yemini ve zâteş şimal, ve kelbühum bâsıtun zi-râ’ayhi bilvesıyd. Levıttala’te aleyhim levelleyte mîn-hüm firaran velemüli’te minhüm ru’bâ (18). Ve kezâlike be’asnâhüm liyetesâelû beynehüm. Kale kâilüm minhüm kem lebistüm. Kâlû lebisnâ yevmen ev be’da yevm. Kâlû rabbüküm a’lemü bimâ lebistüm feb’ashu ehadeküm biverikıküm hâzihi ilelmedîneti felyenzur eyyühâ ezkâ taâmen felye’tiküm birizkın minhü velye-telattaf ve lâ yüş’ırenne biküm ehadâ (19). İnnehüm in-yezherû aleyküm yercümûküm ev yuîdûküm fî milleti-him ve len tüflihû izen ebedâ (20). Ve kezâlike a’sernâ aleyhim liya’lemû enne va’dallâhi hakkun ve ennes-sâ’ate lâ raybe fiyhâ. İz yetenâzeûne beynehüm emra-hüm fekâlûbnû aleyhim bünyânâ. Rabbühüm a’lemü bihim. Kâlelleziyne galebû alâ emrihım lenetthızenne aleyhim mescidâ (21). Seyekûlûne selâsetün râ-bi’uhüm kelbühüm. Ve yekûlûne hamsetün sâdisühüm kelbühüm racmen bilgayb. Ve yekûlûne seb’atün ve sâminühüm kelbühüm. Kul rabbî a’lemü bi’ıddetihim mâ ya’lemühüm illâ kaliyl. Felâ tümâri fiyhim illâ mirâ-en zâhiren ve lâ testefti fiyhim minhüm ehadâ (22). Ve lâ tekûlenne lişey’în innî fâ’ılün zâlike gadâ (23). İllâ ey yeşâallâhü vezkür rabbeke izâ nesiyte ve kul asâ en-yehdîyeni rabbî liakrabe min hâzâ reşedâ (24). Ve lebi-sû fî kehfihim selâse mietin siniyne vezdâdû tis’a (25). Kulillâhü a’lemü bimâ lebisû. Lehû gaybüssemâvâti vel’ard. Ebsır bihî ve esmi’. Malehüm min dûnihî min veliyyin ve lâ yüşrikü fî hükmîhî ehadâ (26). Vetlü ma Cıhiye lleyke min kitâbi rabbik, Lâ mübeddile likelimâti-hî ve len îecide min dûnihî mültehadâ (27). Vasbır nef-seke me’alleziyne yed’ûne rabbehüm biigatâti vel’aşiy-Jr^yi yüridûne vechehû ve lâ ta’dü aynâke anhüm.

fJü ziyneielhayâtiddünyâ ve lâ tütı’ men ağfelnâ kalbe-

I hû an zikrinâ vettebea hevâhü ve kâne emruhû fürutâ

I (28). Ve kuliihakku min rabbiküm femen şâe felyü’min

! ve men şâe felyekfur, innâ ‘atednâ lizzâlimiyne nâren

ehâtabihim surâdikuhâ. Ve inyesteğiysû yüğâsû bîmâ-in kefmühli yeşvilvücûh. Bi’seşşerab. Ve sâet murtefe-kâ (29). İnneileziyne âmenû ve amilûssâlîhâtî innâ lâ i nudıyu ecra men ahsene amelâ (30). ülâıke lehüm cen-

nâtü adnin tecrî min tahtihimül’anhârü yuhallevne fîy-hâ min esâvira min zehebin ve yelbesûne siyâben | hudran min sündüsin ve istebrakın müttekîne fiyhâ j alel’erâik. Ni’messevâb. Ve hasünet murtefekâ (31).

I Vadrıp lehüm meselen racüleyni ce’alnâ liahadihimâ cenneteyni min a’nâbin ve hafefnâhümâ binahlîn ve ce’alnâ beynehümâ zer’â (32). Kiltelcenneteyni âtet i ükülehâ ve lem tazlım minhü şey’en ve feccarnâ hılâie-j hüma neherâ (33). Ve kâne lehû semar. Fekâle lisâhibi-| hî ve hüve yühâvirihû ene ekseru minke mâlen ve e’az-j zü neferâ (34). Ve dehale cennetehû ve hüve zâlimün i ünefsih. Kâle mâ ezunnu en tebiyde hâzihî ebedâ (35). Ve mâ ezunnussâ’ate kâimeten ve lein rudîdtü ilâ rabbl le’ecidenne hayram mînhâ münkalebâ (36). Kâle lehû ı sîhibühû ve hüve yühâvirühû ekefarte billezî halekake min türâbln sümme min nutfetin sürnme sevvâke racü-| i lâ (37). Lâkinne hüvallâhü rabbî ve lâ üşrikü birabbî j ehadâ (38). Velev lâ iz dehalte cenneteke külte mâşaâl-!âhü lâ kuvvete illâ billâh. İn terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ (39). Fe’asâ rabbî ey yü’tiyeni hayren snîn cennetike ve yursile aleyhâ husbânen minesse-mâi fetusbiha sa’ıyden zelekâ (40). Ev yusbiha mâühâ gavran felen testetıy’a lehû talebâ (41). Ve ühıyta bise-merîhî feasbeha yükallibü keffeyhi alâ mâ enfeka fiyhâ ^ve hiye hâviyetün alâ urûşihâ ve yekûlü yâ leyteniy

Bir Kimseyi Yerinden Çıkarmak

“Fe asbehü la yüra illa mesakinahüm”

Yazma işini Cumartesi günü zühal saatinde ve ilk vakitte yapıp gitmesini isteğin kişini eşiğine gizle. Böylece Allahu Teala’nın gücü ve kudretiyle en çabuk şekilde evinden mahallesiden taşınacaktır. Vefk aşağıdaki gibidir. Böylece tamam oldu ve bunda şüphe kalmadı faydası tecrübe edilmiştir.

Birkimseyiyerindencikarmak

2016 Ofis Gereksinimleri

2016 yılı ile birlikte yenilenen teknolojilere artık ofisler de dahil oldu. Ofisleriniz de ki mobilyaların ergonomik tasarıma sahip olması çok önemli bir hal aldı. Öyle ki sadece tasarımlar değil, çalışma kolaylığı sağlayan ürünlerin de ofis içerisinde var olması artık kaçınılmaz oldu. Firmamız ofisinize özel ne varsa hepsini size sunmaktan mutluluk duyar. Müdür koltuğu, çalışma koltukları, çizim masaları gibi ofislerin olmazsa olmaz ana demirbaşlarını sizlere tamamen ekonomik fiyatlarla sunuyoruz. Tüm ürünlerimiz de ve projelerimiz de firmamız güvencesini ve garantisini sizlere sonuna kadar sunuyoruz. En önemli özelliğimiz olan kaliteli ürünü uygun fiyata sunmakta bunların başında geliyor. Kurulduğumuz günden bu yana hiç çizgimizi bozmadan daima en iyi şekilde hizmet vermeyi kendine misyon edinen firmamız, bu aşamada hiçbir şekilde yolundan çıkmayacaktır. Gerekli tüm belge ve yetkilendirme sertifikalarına sahip olan ekibimiz ile birlikte sizlere mükemmel çözümler sunuyoruz. Siz de hemen iletişim sayfamız üzerinden yetkili arkadaşlarımız ile iletişime geçerek tüm ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Ataşehir Böcek ve Haşere İlaçlama Şubesi

Son zamanlarda haşerelerden şikayetçi olup, evini, bahçesini, iş yerini, deposunu veya herhangi bir mekanını ilaçlatmak isteyen kişilerin sayısı fazlasıyla artmıştır. Bunun en önemli sebepleri arasında elbette ki yoğun kentleşmeye bağlı olarak haşerelerin yersiz yurtsuz kalması gösterilebilir.

Evinde bir tane haşere görmek, pek çoğu için başlarda önemsiz bir hadise gibi görünse de, daha sonra bu durum can sıkıcı bir hal almaya başlar. Nedeni ise böceklerin aşırı yumurtlama özelliklerine sahip olmasından dolayı, kısa bir süre içinde (yaklaşık 4-15 gün) ardında onlarca kendi türünden haşere bırakmasıdır. Bu durumla karşılaşan kişiler hemen böcek ilaçlama firmalarına koşmaktadırlar.

Ataşehir böcek ilaçlama firması,

  • Uyguladığı jel ilaçlama,
  • Sıvı ilaçlama,
  • Kokulu ve kokusuz ilaçlama,
  • Fare istasyonları gibi yöntem ve tekniklerle haşerelere karşı en etkin sonuçları verip, en uzun süreli korumayı da sağlar.

Şikayet ettiğiniz haşerenin türü ne olursa olsun sizlere haftanın tüm günü, her saati hizmet veren Ataşehir Böcek İlaçlama firmamız, deneyimli kadrosu, ekonomik fiyat politikası ve Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçları ile sizlerin daima yanında, haşerelerin ise karşısındadır!

TMSF’de panik

Bank Asya mevzuunu 3 Şubat akşamı başlayan TMSF işgali bitene dek kaleme almaya devam edeceğim.

BDDK’nın tabi olduğu kanunu çiğneyerek aldığı karara hukuk otoritelerinden tek bir müspet görüş gelmedi. Türkiye’de artan baskılar ve her şeyin bir merkezden yönlendirilmesine rağmen Bank Asya’da ezberi tekrarlayacak papağanlar bulamadılar. Zira mülkiyet hakkına alenen tecavüz edilmesine sessiz kalınamazdı. Bank Asya’yı batırma teşebbüsü gösterdi ki hukuk tanımaz bir iktidarın elinde teşebbüs hürriyetinden, mal emniyetinden bahsedilemez. Yatırımcının akıl hocalarından Standard&Poor’s tam da bunu ifade etti.

BDDK’nın kurucu başkanı Zekeriya Temizel’den eski SPK Başkanı Doğan Cansızlar’a kadar bankacılıkta liyakati tartışılmaz nice isim, mali açıdan herhangi bir zorluğa düşmemesine ve sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18,2 olmasına rağmen Bank Asya’da yönetim kurulu üyelerinin TMSF’nin atadığı isimlerle değiştirilmesini ‘siyasi işgal’ diye nitelendirdi. TMSF’nin bir bankaya 71. madde dışında giremeyeceği aşikâr iken hukuk, 3 Şubat’tan beri defaatle ayaklar altına alındı. 18/5. madde ile karar alıp Genel Kurul’un atadığı yönetim kurulunu TMSF’nin keyfine bırakan BDDK Başkan Vekili Mutalip Ünal’ın yanı sıra 4 kurul üyesini ağır tazminat cezaları bekliyor.

Tekrar edelim: BDDK ve TMSF’nin 3 Şubat’tan beri aldığı her karar hukuken yok hükmündedir. Buna istinaden adım atan her iki kurulun üyeleri ile Bank Asya’daki işgalci yönetimin suç dosyası hayli kabardı. SPK’dan bilanço için ek süre aldığı halde bir gün sonra (10 Mart) imzasız bilanço yayımlayan geçici yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali İslamoğlu, Bankacılık Kanunu 39. maddesi yürürlükte iken nasıl böyle bir adım atabildi? Yönetim kurulu üyelerinin imzalamadığı mali tabloların hukuki açıdan kıymeti yoktur. İslamoğlu, kredi taksitlerini bitirmeden Bank Asya’ya atandığı için muhtemelen o pürüzü gidermekle meşguldü. Kredi borcunu, TMSF tarafından atandıktan sonra kapattı. Bankacılık Kanunu’na göre bu kadarı bile imtiyazlı ortakların maruz kaldığı hukuk cinayetini ispata kâfi gelir.

BDDK da duysun. “Bankayı daha tanıma safhasındayız.” diyerek bilançoyu imzalamaktan imtina eden TMSF yöneticileri, nasıl oldu ise bölge müdürlerini, bazı genel müdür yardımcılarını değiştirecek kadar malumat sahibi imiş! Daha evvel performans kriterini yerine getiremediği için sözleşmesi feshedilen kişileri işe alıp idareci yaptılar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

Yahu önünüzdeki bilançoyu imzalamaktan aciz iken bölge müdürleri hakkında işten atma kararı verecek yetkinliğe ne vakit ulaştınız? Değil yönetici atamak, çaycı bile alamazsınız. Unvanınız: Ge–çi–ci yö–ne–tim. Hükümsüzsünüz. Ayrıca, banka levazımatçılığı yapanların yaşayan bir bankada ne işi var?

Bilançoyu imzalasanız bir türlü imzalamasanız başka türlü. İsmail Güler, birilerini ağır mesuliyetlerin altına itekleyip dursa da bilançoya imza atamadınız. Zira imza attığınızda 15 aydır zift medyasına servis ettiğiniz haberlerin yalan olduğunu kendiniz de tescil edeceksiniz. 10 Şubat’ta beslemelerinizin yaptığı ‘Banka imtiyazlı ortaklarına 3 ayda 3 milyar TL’ haberini kerhen tekzip ettiğinizde yediğiniz fırçaların izi hâlâ çehrenizde. Genel kurulu da bu yüzden toplayamıyorsunuz. Güler’den bahsederken Fenelon’un kifayetsiz muhterislere dâir fevkalade isabetli teşhisini hatırladım: İnsanların en bahtsızı, diğer insanları sefil etmek suretiyle mutlu olduğunu zannedendir.

İşgalcilerin sonu ne hazindir. Sizin için bu sütunda iki tavsiyede bulunmuştum. Onlar kulağınıza küpe olsun. Sos kabilinden ‘Nasrettin Hoca ve Timur’un fili’ fıkrasını hediye ediyorum. Makaleye tam nokta koyacaktım ki asırlar ötesinden Sadi seslendi. Yeni Türkiye’nin hal–i pürmelaline ayna tuttu: “Hükümdar, haksız olarak bir köylüden bir yumurta alırsa adamları köylünün bütün tavuklarını alır.”

Bank Asya’da verilen mücadele hem yumurtaya hem de tavuklara sahip çıkma mücadelesidir. İşgal bitene dek hakkın müdafaa ve mücadelesi devam edecek.

Google Haber Botu:Zaman.com.tr

Yazar:Turhan Bozkurt

Çelik Bariyer ile 100 Giden Araba Duruyor

bariyer3Plastik malzemelerin önemli bir kısmı mühendislik malzemeleri olarak bilinmektedir. Bu ürünler kullanım sırasında da sonrasında da çok önemli çözümler sunarlar. Ancak bu ürünlerin güvenlik amaçlı kullanılanlarına da büyük önem vermek gerekecektir. Çok ciddi çözümler için ön plana çıkan plastik ürünlerden bir örnek ise bariyer çözümleridir. Bariyer ürünler metal de olabilir ancak genelde son dönemlerde plastik ürünler ön plandadır. Düzenleme ve koruma amacı ile tercih edilen bu ürünler için pek çok test yapılmış ve hem ürün boyutları hem de dayanımı için çok özel şartlar belirlenmiştir. Ancak maalesef ki her üründe bu standartları sağlamak mümkün olmamaktadır.

Standart dışı bir ürün de çok ciddi riskler yaratmaktadır. Bu ürünlerin kaliteli olması kadar doğru kullanılması da önemlidir. Gereksiz ve yanlış bariyer kullanımlarından uzak durulması önerilir. Otomatik kapıların girişlerinde bile tercih edilen bariyer tipindeki ürünlerin çok ciddi zararlara neden olabildiği bilinmektedir. Bu nedenle seçimlerinizde dikkatli olmanız istenecektir. Kaliteli ürünlerin ekonomik ömrünün de uzun olduğu bilinmektedir.

Yaşlanırken Ciltte Oluşan Deformasyonlara Çözüm

Gençlik yıllarda yaptırdığınız dövmeleri vücudunuzda artık beğenmiyor iseniz dövmelerinizi sildirebileceğiniz Ankara’da birçok yer vardır. Dövme silme işlemi çok kolay bir işlem gibi gözükse de kesinlikle bu işte uzman kişiler tarafından yapılması gereklidir. Bunun nedeni eğer cilt alanında eğitim almamış kişiler bu işlemi gerçekleştirirse en ufak hatalar ile ciltte çok büyük sıkıntılar çıkabilir. Bunun yanında özellikle bayanların sıkıntı çektiği konulardan biri ise bazı bölgelerdeki kıllanmalardır. Bu tüyleri yok edebilmek için birçok yöntem kullanırız. Epilasyon cihazı ile sir ağda ile normal ağda ile tüy dökücü krem ile ya da jilet ile vücutta bulunan tüyler yok edilmeye çalışılırdı. Ancak Lazer epilasyon ile bu vücutta bulunan tüylere kesin çözüm bulunmuştur.

Prp Ankara ile ciltte bulunan sıkıntılarınızı giderebilirsiniz. Prp tedavisi genellikle yüzde oluşan sıkıntılar ve deformasyonlar ile yakından ilgilidir. Mezoterapi Ankara ise bacaklarda oluşan sarkmalar ve sellülitlerin yok edilmesinde kullanılan tedavidir. Bu tedavileri kesinlikle bu alanlarda eğitim almış kişiler tarafından yaptırmanız gereklidir.

Lazer Epilasyonu Kaç SEANS Bitiyor?

Lazer ışını anajen    (etkin)    fazdaki kıl köklerini etkilemektedir.Bütün kıl kökleri aynı zamanda etkin olmazlar.Bu sebeple telojen    (pasif)    kökler,etkin döneme geldiklerinde bunlara da uygulama gerekecektir.Daimi tek netice fakat vasati olarak oturum ardından elde edilmektedir (bu detaylı bilgi uygulama öncesinde hekiminiz tarafındamn sizlere teferruatlı olarak anlatılacaktır)   Kılların kalınlığı ve sıklığı her kişide çeşitli meydana geldiği amaçlı kesinlikle tek oturum sayısı ihtimal etmek olası değildir,kişiden kişiye ve bölgeden bölgeye çeşitlilik işaret etmektedir.Vasati olarak çoğu kimselerde 8 oturum daimi netice sağlamak amaçlı yeteri kadar olmaktadır.Oturum araları surat bölgesi amaçlı ve beden bölgeleri amaçlı 40 zaman belirlensede kişiden kişiye küçük farklılıklar gösterecektir.Bu değişiklik sizlere hekim aracılığıyla ifade edilecektir.

Lazer Epilasyonundan Korkuyorum Güvenlimi Dir?

Tabiki, Lazer Epilasyon lazeri enerjisi tespit edecek tek dalga boyundaki ışındır. Cilde kayıp vermeden geçerek kıl kökünü etkileyen bu ışın demeti bedende rastgele tek çoğalış madde bırakmaz. Sözgelişi röntgen ışınları bedende çoğalış olarak ışınım bırakmaktadır ve tespit edecek tek süre içinde tek sürü doz alınırsa meydana gelen birikim neticesi riziko doğurabilmektedir. Fakat lazer ışığının bedende bıraktığı rastgele tek çoğalış bulunmaz ve buna bağlı olarak güvenlidir, bununla birlikte rastgele tek kanserojen tesiri de bulunmamaktadır. Bu ne sebeple ile Amerikan FDA aracılığıyla yıllarca yapılmış olan incelemeler neticesi zararsız ve epilasyon amaçlı kullanım amaçlı Epilasyon Lazerleri takdir almıştır.

Jinekoloğunuza Soru ve Görüşler

Jinekoloğumuz Operatör Dr. Sedat Karaosmanoğlu kadın sağlığı ile ilgili tüm sorularınızı yanıtlıyor. Hamilelik, doğum kontrolü, jinekolojik enfeksiyonlar ve daha birçok konuda merak ettiğiniz soruların yanıtlarını almak için bizlere yazmanız yeterli. İşte bu haftanın merak edilen soruları ve cevapları…

Merhaba ben 19 yaşındayım ilk ilşkiye 17 yaşında girdim ve kızlık zarım yırtılmadı. Şu anda başka biriyle ilişkim var ve onunla da yırtılmadı. Bu kadınlarda rastlanabilen bir olay mı? Yoksa bende mi bir sorun var merak ediyorum. 

İki değişik partnerle birlikte olduğunuzu ve kanamanızın olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu durumda kızlık zarınızın elastik yani tıbbi adıyla “duhule müsait” olduğunu düşünürüz. Nadir olmayaraktan rastladığımız bir durumdur. Şu anda muayane olduğunuzda kızlık zarında yırtılma olmadığı için, daha önce ilişkide bulunduğunuz anlaşılmaz ve de zarınız ancak vajinal doğum yaptığınızda yırtılır. 

Biz yeni evli bir çiftiz. Benim kan grubum Rh(-), eşiminki ise Rh (+), ayrıca eşimle uzaktan akrabayız. Bebek sahibi olmaya karar verdik fakat hamile kalmadan önce testler yaptırmak istiyorum. Bu gebelik öncesi testlerin neler olduğu konusunda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Kadının kan grubu Rh(-), eşinin Rh(+) ise Rh uygunsuzluğundan bahsedilir. Eğer ilk defa gebe kalınacaksa Rh uygunsuzluğunda gebelik öncesi bir test yaptırmaya gerek yoktur. Gebelik süresince kan tahlili ve ultrasanografi ile takip yapılır. Doğum sonrası bebeğin kan grubu Rh(+) ise anneye bir iğne yapılır. 

Eşinizle akrabalık, bebekte olası anomali riskini artırır. Bu durumda da gebelik süresince takip yapılacaktır. Gebelik öncesi bu konuda ışık tutabilecek bir tetkik yoktur. 

Gebelik öncesi yapılması gereken tek tetkik daha önce kızamık geçirilip, geçirilmediğini anlamak için bir kan tahlili yapılmasıdır. Hastalık geçirilmemişse aşılanmalıdır. 

Merhaba benim adet kanamaları ile ilgili bir sorunum var. Şu an 15 yaşındayım ve yaklaşık 3 yıl önce ilk kanamamı geçirdim. Adet kanamaları arasındaki süre gittikçe uzuyor (3 ay kadar uzadı). 3 gün kadar kanama geçiriyorum. Bende bir anormallik var galiba. Bana yardımcı olursanız sevinirim.

12 yaşında adet görmeye başlamak normal. Koltuk altı ve genital bölgenin tüylenmesi, meme gelişimi ve boy uzaması da yaşıtlarınız gibi sağlıklı gidiyorsa önemli bir probleminiz yok demektir. Kilonuzu yazmamışsınız, kilolu iseniz kilo vermeniz uygundur. Adetler bu yaşta gecikmeli olabilir, karından ultrasanografi ile bakılıp yumurtalıkların durumu görülür, normalse genelde 18 yaşın altındaki hastaya düzenleyici vermeyiz. 3 günlük kanama süresi normal süredir.

Ben doğum kontrol hapı kullanıyorum. Doktorum 4 ayda bir kendini dinlendir dedi (ginera alıyorum). Bir ayda hamile kalma olasılığımı merak ediyorum. Korunmam gerekiyor mu? 

Doğum kontrol hapları sürekli kulanılması gereken haplardır. 4 ay alıp, 1 ay almamanın hiçbir mantığı yok. Tıbben bu öneriyi kabul etmek mümkün değil. dolayısıyla ara vermeden kullanırsanız, kaygı duyduğunuz durumlarla karşılaşmazsınız.

ARIZALI ERKEKLER ve KADINLAR…

Erkeklerine kızınca bazı kadınlar,onlara olan kızgınlıklarını  enteresan şekillerde dile getirebiliyorlar.Ben de kadınım ama ne yazık ki,iflah olmaz bir romantiğim!!!Erkeklere kızsam da,kızgınlıklarımın önüne geçiverir şu benim kahrolası romantik duygularım!!!

Önceki yıllarda TV programları yapan,son yıllarda POSTA Gazetesinde köşesi olan 
kedi-sever dostum Güler Kazmacı,yazdığı kitaba “Arızalı Erkekler” adını vermiş.
İlişkilerinde “arızalar” yaşayan, “arızalı” davranan erkekleri anlatmış.

Arızalı erkekler çok olmasına çok! Duyuyoruz, okuyoruz…Seyrediyoruz hatta!!! “Arızalarıyla” kadınların hayatlarını zindana çeviriyorlar.Böyle adamlarla birlikte olmak, bir arada yaşamak, kadınlar için cehennem olmalı. 

Yeni moda TV programları var hani… Feryat figan ağlayan, sızlayan,yaşamlarındaki tüm olumsuz durumlarını, sırlarını  uluorta anlatarak, sunucu hanımefendilerden dertlerine çare bulmalarını isteyen kadınlarla 
dolu olan programlar!!!Kadınların ortak şikayetleri, hayatlarındaki “arızalı erkekler”!!!Bu programlar hem dedektif bürosu gibi çalışıyor,hem de bi nevi gönüllü adli merci gibiler valla!!!

Telefonla yayına bağlanan“arızalı erkekler” ile onların kadınları,avaz kıyamet bağrışıyorlar canlı yayınlarda!
O ona verip-veriştiriyor,diğeri elinden geldiğince ötekini rezil etmeye uğraşıyor!Hani nerdeyse Amerikalı Jerry Springer’in bol kavgalı-dövüşlü TV Programları gibi olacak ortalık amaAllahtan RTÜK var da, bizim programlar  Jerry’nin programındaki gibi boks ringine dönüşemiyor! 

Geçenlerde arızalı bir erkeği gösterdi TV kanallarından biri. Adam 12 çocuklu, 4 karılı ve hiç biri ile evlenmemiş!!!
Çocukların da nüfus kağıtları yok! Yani yaşamıyorlar!!!Yani Aziz Nesin’in  “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” oyunundaki gibi olacak çocuklar ileriki yaşamlarında…Hangi kapıyı çalsalar “sen yaşamıyorsun ki” denecek hepsine!

“Arızalı Baba” eğitim sistemini beğenmediği için de çocuklarının hiç birini okula göndermemiş!!! Doğru dürüst cümle kurmaktan aciz bu “bay arıza”, evin içinde ki bir odayı sınıf yapmış, çocukları sıraya dizip, uygun adım marş şeklinde odaya toplayıp, aklınca onlara “ders öğretiyor”!!! Yani aklınca çocuklarına eğitim veriyor!!! Ve de çocuklarının eline boks eldiveni taktırıp, kız-oğlan demeden kardeşleri  birbirleriyle dövüştürüyor!

Üstelik “Ben sana öööle mi öğrettim? Hani böööle vuracaktın?” gibi laflarla çocuklarını kızıştırıyor!
Neymiş???  Çocuklarına spor dersi de veriyormuşşş! “Arıza”nın dik âlâsı bir erkek örneği!!! Üstelik kendisi belediye seçimlerinde de adaymışşş!!! Vatana millete hayırlı uğurlu osssun!!!

Toplumumuzun içinde daha kimbilir  ne çeşit “ARIZALILAR” var da biz bilmiyoruz.

Peki bu erkekler “arızalı” da, “arızalı erkekleriyle” her Allahın günü
TV kameraları önünde didişen kadınlar? Ekranlara çıkıp aile sırlarını  bir bir ortaya dökerek ağlayan kadınlar?
Telefonla bağlanarak, hiç tanımadığı ve sadece TV programında seyircilerin arasında otururken şöööle bi gördüğü erkeklerle  evlenmek istediğini söyleyen kadınlar?

Bunlara ne demeli?????? Bunlar “arızalı” değil mi?!?!?!

Ya bunlar???  Hani kendilerini her fırsatta  TV ekranlarında teshir eden kadınlar…
Allah bilir, pahalı bir restorana,bir sosyete barına gidebilmek için,kameralara bile bile yem olup,
çeşit çeşit paralı erkeklerlekısa süreli birliktelikler yaşayan kadınlar… Bunlar??? Bunlar “arızalı” değil de ne???

Sevgili Güler’ciğim, bence sen bir de  “Arızalı Kadınlar” kitabı yazmalısın.
Eski bir TVci olarak,bir gazeteci olarak, kimbilir ne “arızalı kadınlar”a rastlıyor, ne biçim arızalı kadınlarla  bir arada olmak zorunda kalıyorsundur.

“Arızalı Erkekler” ve “Arızalı Kadınlar”…Toplumun ayarını boza boza, birbirleriyle itişe-didişe, yaşamlarını sürdürüyorlar!

Her koyun kendi bacağında asılır.Kimsenin yaşam tarzında gözümüz yok!Yok da, bu “arızalıları” her kanalda, 
her programda görmek, dinlemek,artık kabak tadı verdi! Ne dersiniz???