Görücü gelmesi için dua

Bismillâhirrahmanirrahîm Elhamdü lillâhiüezî enzele aiâ abdihil’kitâbe ve iem yec’al lehû ıvecâ (1). Kayyimen’liyünzira be’sen şe-diyden min iedünhü, ve yübeşşirairnu’mmiynelleziy-ne ya’melûnessâiihâti enne lehüm ecran hasenâ (2). Mâkisiyne fîlıi ebedâ (3). Ve yünziraileziyne kâlûtte-hazelfahü veledâ (4).

Mâ lehüm bihî min ilmin ve lâ iiâbâihim, kebürat kelimeten tahrucü min efvâhihim, inyekûlûne illâ ke-zibâ (5). Fele’alleke bahı’un nefseke alâ âsârihîm in-Iem yü’minû bihâzel hadiysi esefâ (6). İnnâ ce’alnâ mâ alel’ardı ziyneten lehâ lineblüvehüm eyyühüm ahsenü ameli (7). Ve innâ lecâ’ilûne mâ aleyhâ sa’ıy-den cüruzâ (8). Em hasibte enne aşhâbelkehfi verra-kıymi kânû min âyâtinâ acebâ (9). İz evelfityetü ilel-kehfi fekâlû rabbenâ âtinâ min ledünke ranmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ (10). Federabnâ alâ âzâ-nihim filkehfi siniyne adedâ (11). Sümme be’asnâhüm linâ’ieme eyyülhızbeyni ahsâ limâ lebîsû emedâ (12). Nahnü nakussu aleyke nebe’ehüm bilhakk, innehüm fityetün âmenû birabbihim ve zidnâhüm hüdâ (13). Ve rabetnâ alâ kulûbihim iz kâmû fekâlû rabbünâ rabbiis-semâvâti vel’ardı len ned’uve min dûnihl ilahen lekad kulnâ izen şetatâ (14). Hâülâi kavmünettehazû min dû~ nihî âliheh. Lev lâ ye’tûne aleyhim bisultânin beyyin. Fernen ezlemü mimmenifterâ alellâhi kezibâ (15). Ve izi’tezeltümûhüm ve mâ ya’büdûne illallâhe fe’vû ilel-kehfi yenşurleküm rabbüküm min rahmetihî ve yühey-yîleküm min emriküm mirfekâ (16). Ve teraşşemse izâ tala’at tezâveru ankehfihim zâtelyemiyni ve izâ garabet takriduhüm zâteş’şimâlî ve hüm fî fecvetim minh. Zâü-ke min âyâtillâh, mey yehdillâhü fehüvelmühted, ve mey yudlil felen tecide lehü veliyyen murşidâ (17). Ve tahsebühüm eykâzen vehüm rukûd. Ve nükallibühüm zâtel yemini ve zâteş şimal, ve kelbühum bâsıtun zi-râ’ayhi bilvesıyd. Levıttala’te aleyhim levelleyte mîn-hüm firaran velemüli’te minhüm ru’bâ (18). Ve kezâlike be’asnâhüm liyetesâelû beynehüm. Kale kâilüm minhüm kem lebistüm. Kâlû lebisnâ yevmen ev be’da yevm. Kâlû rabbüküm a’lemü bimâ lebistüm feb’ashu ehadeküm biverikıküm hâzihi ilelmedîneti felyenzur eyyühâ ezkâ taâmen felye’tiküm birizkın minhü velye-telattaf ve lâ yüş’ırenne biküm ehadâ (19). İnnehüm in-yezherû aleyküm yercümûküm ev yuîdûküm fî milleti-him ve len tüflihû izen ebedâ (20). Ve kezâlike a’sernâ aleyhim liya’lemû enne va’dallâhi hakkun ve ennes-sâ’ate lâ raybe fiyhâ. İz yetenâzeûne beynehüm emra-hüm fekâlûbnû aleyhim bünyânâ. Rabbühüm a’lemü bihim. Kâlelleziyne galebû alâ emrihım lenetthızenne aleyhim mescidâ (21). Seyekûlûne selâsetün râ-bi’uhüm kelbühüm. Ve yekûlûne hamsetün sâdisühüm kelbühüm racmen bilgayb. Ve yekûlûne seb’atün ve sâminühüm kelbühüm. Kul rabbî a’lemü bi’ıddetihim mâ ya’lemühüm illâ kaliyl. Felâ tümâri fiyhim illâ mirâ-en zâhiren ve lâ testefti fiyhim minhüm ehadâ (22). Ve lâ tekûlenne lişey’în innî fâ’ılün zâlike gadâ (23). İllâ ey yeşâallâhü vezkür rabbeke izâ nesiyte ve kul asâ en-yehdîyeni rabbî liakrabe min hâzâ reşedâ (24). Ve lebi-sû fî kehfihim selâse mietin siniyne vezdâdû tis’a (25). Kulillâhü a’lemü bimâ lebisû. Lehû gaybüssemâvâti vel’ard. Ebsır bihî ve esmi’. Malehüm min dûnihî min veliyyin ve lâ yüşrikü fî hükmîhî ehadâ (26). Vetlü ma Cıhiye lleyke min kitâbi rabbik, Lâ mübeddile likelimâti-hî ve len îecide min dûnihî mültehadâ (27). Vasbır nef-seke me’alleziyne yed’ûne rabbehüm biigatâti vel’aşiy-Jr^yi yüridûne vechehû ve lâ ta’dü aynâke anhüm.

fJü ziyneielhayâtiddünyâ ve lâ tütı’ men ağfelnâ kalbe-

I hû an zikrinâ vettebea hevâhü ve kâne emruhû fürutâ

I (28). Ve kuliihakku min rabbiküm femen şâe felyü’min

! ve men şâe felyekfur, innâ ‘atednâ lizzâlimiyne nâren

ehâtabihim surâdikuhâ. Ve inyesteğiysû yüğâsû bîmâ-in kefmühli yeşvilvücûh. Bi’seşşerab. Ve sâet murtefe-kâ (29). İnneileziyne âmenû ve amilûssâlîhâtî innâ lâ i nudıyu ecra men ahsene amelâ (30). ülâıke lehüm cen-

nâtü adnin tecrî min tahtihimül’anhârü yuhallevne fîy-hâ min esâvira min zehebin ve yelbesûne siyâben | hudran min sündüsin ve istebrakın müttekîne fiyhâ j alel’erâik. Ni’messevâb. Ve hasünet murtefekâ (31).

I Vadrıp lehüm meselen racüleyni ce’alnâ liahadihimâ cenneteyni min a’nâbin ve hafefnâhümâ binahlîn ve ce’alnâ beynehümâ zer’â (32). Kiltelcenneteyni âtet i ükülehâ ve lem tazlım minhü şey’en ve feccarnâ hılâie-j hüma neherâ (33). Ve kâne lehû semar. Fekâle lisâhibi-| hî ve hüve yühâvirihû ene ekseru minke mâlen ve e’az-j zü neferâ (34). Ve dehale cennetehû ve hüve zâlimün i ünefsih. Kâle mâ ezunnu en tebiyde hâzihî ebedâ (35). Ve mâ ezunnussâ’ate kâimeten ve lein rudîdtü ilâ rabbl le’ecidenne hayram mînhâ münkalebâ (36). Kâle lehû ı sîhibühû ve hüve yühâvirühû ekefarte billezî halekake min türâbln sümme min nutfetin sürnme sevvâke racü-| i lâ (37). Lâkinne hüvallâhü rabbî ve lâ üşrikü birabbî j ehadâ (38). Velev lâ iz dehalte cenneteke külte mâşaâl-!âhü lâ kuvvete illâ billâh. İn terani ene ekalle minke mâlen ve veledâ (39). Fe’asâ rabbî ey yü’tiyeni hayren snîn cennetike ve yursile aleyhâ husbânen minesse-mâi fetusbiha sa’ıyden zelekâ (40). Ev yusbiha mâühâ gavran felen testetıy’a lehû talebâ (41). Ve ühıyta bise-merîhî feasbeha yükallibü keffeyhi alâ mâ enfeka fiyhâ ^ve hiye hâviyetün alâ urûşihâ ve yekûlü yâ leyteniy

askduasi hakkında 965 makale

Medyum Olcay Vefk,Aşk,Bağlama,Karı Koca Arasını bağlama üzerine 15 senedir uygulamlar yapmaktadır.Cep Telefonu=>0532 367 13 25

1 yorum

  1. Merhaba arkadaşlar malesef hepimiz başına ummadığımız şeyler bir anda çıkıp gelebiliyor. Benimde eşim beni ve ailesine sırt döndü terk etti ve gitti hiç sebep yokken. Çok seviyorduk birbirimizi ne olduğunu bile anlamadım. Daha önce bulunduğum yerlerde olan seyhlere hocalara gittim fakat bir çözüm bulamadık sonuç elde edemedik. İnternetteki hocaları denedim çoğunda ya dolandırıldım ya da sorunlar çıktı yalanlar söylediler ve tutmadı olmadı. Son kez dedim artık en son olcay medyum u gördüm işlem yaptırdım bebek isminde bir tılsımmış. Detaylıca anlattı ve mantığıma yattı bu çalışma. 21 günde etki aldım ve kocam dönüp evimize gelip herşeyi anlattı neler olduğunu neden böyle olduğunu. İyi ki olcay hocayı buldum pişman değilim çok mutluyum iki var olcay hocam.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*